Отдел „Обработка и каталози“

От 1998 г. отделът обработва автоматично аналитико-синтетично постъпващите във фонда на Университетска библиотека документи. Организира и поддържа система от читателски и служебни каталози, включващи подредени в определен ред каталожни картички, представящи фондовете на Библиотеката от създаването й до момента. Извършва ретроконверсия (въвеждане в електронния каталог на библиографските записи от традиционния служебен азбучен каталог) с цел улесняване на потребителския достъп до фонда на Библиотеката. Това създава възможност за трансфер на библиографски данни и др. посредством електронния каталог.  

В УБ се поддържат следните каталози:

Читателски каталози

Служебни каталози

1. Азбучен каталог на книгите на български език

1. Азбучен каталог на книгите на български език

2. Азбучен каталог на книгите на руски език и др. славянски езици, използващи кирилица

2. Азбучен каталог на книгите на руски език и др. славянски езици, използващи кирилица

3. Азбучен каталог на книгите на латиница

3. Азбучен каталог на книгите на латиница

4. Азбучен каталог на периодичните издания на кирилица и латиница

1. Електронен каталог

2. Систематичен каталог по Схемата за класификация на книгите в научните и по-големите библиотеки, представящ документите, получени в библиотеката от 1963 до 1997 год.

3. Систематичен каталог по Универсалната десетична класификация, представящ документите, получени в библиотеката от 1998 до 2015 год.

* Служебните каталози дублират съдържанието на азбучните читателски каталози, с тази разлика, че в тях се нанасят корекции, свързани с промяна на статуса на документа  – преминаването му от един фонд в друг, отчисляването му от фонда на Библиотеката или завеждането на нови екземпляри.

Електронният каталог обединява информацията на всички традиционни каталози, обновява се ежедневно и е достъпен в Интернет.

СПОДЕЛИ В