Отдел „Комплектуване и книгообмен“

Важна страна в дейността на УБ е комплектуването – дейност, чрез която се издирва, набавя и доставя необходимата литература в библиотеката в съответствие с нейния профил и задачи. Използват се различни видове комплектуване – начално, текущо (осъществява се чрез покупка, абонамент, дар, книгообмен) и докомплектуване. Начините на комплектуване стават в резултат на проучване на читателското търсене и използване на информационни източници (каталози, бюлетини, интернет). Източници на комплектуване са книжарници, издателства, книжни борси, книгоразпространители, интернет услуги, дарения, ведомства.

Отделът определя кои отрасли от знанието ще се набавят, вида, екземплярността и езика (за Централна библиотека и филиалните библиотеки). Централизирано се отбелязват всички постъпления на периодичните издания, следи се тяхната периодичност и се правят рекламации. Провежда се вторичен подбор и отчисляване на периодични издания. Подвързват се книги и периодика.

Извършва се регистрация на библиотечните материали. Тя има за задача да осигури тяхното опазване и да дава сведения – статистически данни за движението на фонда в ЦБ и на филиалните библиотеки. Приема се постъпващата литература и се оформят документи – фактури, актове и протоколи.

Прави се проверка, прочистване и отчисляване на части от фонда на ЦБ и филиалните библиотеки.

Поддържа се книгообмен с 29 библиотеки, университети и институции в чужбина и 28 в страната. Приемат се и се изпращат периодични издания и книги от продукцията на Университетското издателство на ВТУ, а в замяна се получават такива от нашите партньори. Чрез книгообмена се подпомага учебно-образователния процес, като се набавя литература на международно равнище.

СПОДЕЛИ В