За катедрата

Катедра "Математически анализ и приложения" (МАП) е наследник на катедра "Математически анализ", създадена през 1989 година на основание решение на академичен съвет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

От своето създаване до 2015 г., ръководител на катедрата е доц. д-р Димитър Иванов Петров. От 2015 г. досега, ръководител е проф. д-р Димитър Петков Цветков. Към настоящия момент (февруари 2018 г.) има следния състав:

 1. проф. д-р Георги Николов Георгиев
 2. проф. д-р Виолета Маринова Маринова
 3. проф. д-р Милко Дамянов Такев
 4. проф. д-р Димитър Петков Цветков
 5. доц. д-р Любомир Янакиев Христов
 6. гл. ас. д-р Николай Горчев Колев
 7. ас. Виктория Герасимова Бенчева

 

През годините преподаватели в катедрата са били:

 • 1986 – 2001 гл. ас. Слави Емилов Чечев
 • 1990 – 2000 гл. ас. д-р Хрисина Панайотова Драганова
 • 1991 – 1994 проф. д-р Веско Маринов Вълов (съвместител)
 • 1991 – 1998 акад. проф. дмн Борислав Дечев Боянов (съвместител)
 • 1991 – 1998 проф. дмн Николай Сашов Божинов (съвместител)
 • 1991 – 1999 проф. д-р Владимир Тодоров Тодоров (съвместител)
 • 1991 – 1999 доц. д-р Гено Даков Дачев (съвместител)
 • 1991 – 2000 проф. дмн Недю Иванов Попиванов (съвместител)
 • 1991 – 2002 проф. дмн Йохан Тодоров Давидов (съвместител)
 • 1991 – 2011 д-р Ермак Тодоров Димов (хоноруван)
 • 1996 – 2003 ст. ас. Венцислав Стефанов Ников
 • 2005 – 2009 ас. Камелия Божидарова Колева
 • 1998 – 2016 гл. ас. Паскал Николаев Пиперков
 • 2000 – 2003 гл. ас. д-р Светлин Георгиев Георгиев

 

Катера МАП традиционно отговаря за учебния процес по математически дисциплини в съответствие със своето наименование, като Математически анализ, Числени методи, Диференциални уравнения, Математическо оптимиране и дисциплини, отнесени към теория на вероятностите и математическа статистика. В катедра МАП също така се водят дисциплини, отнесени към методика на обучение по математика.

Преподаватели от катедрата са били ръководители на четири научни проекта по наредба 9, както и участници в голям брой други проекти. Има защитени две дисертации в професионално направление "Математика". През годините в катедрата се е провеждал семинар по проблеми на математическите методи за управление и обработка на данни.

В катедра МАП особено се откроява дейността на проф. д-р Георги Николов Георгиев, със своите работи по приложена математика (математическа физика). Към настоящия момент проф. Георгиев има над 60 публикации, индексирани в системата SCOPUS. Проф. Георгиев е бил член на програмни и организационни комитети на множество конференции под егидата на IEEE. Проф. Георги Георгиев е награден със златен медал на Великотърновския Университет "Св. св. Кирил и Методий" (2006 г.), носител на наградата за 2011 година за принос в областта на науката на Община Горна Оряховица и Почетен гражданин на Община Горна Оряховица, 2011 г.

Откроява се научната дейност на проф. Виолета Маринова, свързана с участия в международни научни форуми.

Проф. Милко Такев е известен със своите научни постижения в някои класически проблеми от теория на апроксимациите.

 Гл. ас. Николай Горчев има репутация на преподавател с феноменални умения по целия спектър на базовата математика, съчетани с майсторски стил на преподаване.

Проф. Димитър Цветков и доц. Любомир Христов работят систематично върху проблеми, отнесени към вероятностни модели от теория на тестовете и Монте Карло Марковски вериги.

Най-младият преподавател от катедра МАП – Виктория Бенчева е носител на много награди от участия в студентски математически олимпиади. Виктория Бенчева е отличена и с наградата на Ректора на ВТУ за 2016 г.

През годините между преподавателите от катедра МАП особено изпъква личността на акад. Борислав Боянов (1944 – 2009) – светъл пример за учен, човек и организатор на науката. На негово име и памет е наречена зала 202. Голям принос за развитието на катедрата имат проф. Владимир Тодоров, проф. Недю Попиванов, проф. Николай Божинов и проф. Йохан Давидов. Проф. Недю Попиванов е първият Декан на ФМИ.

Бившият преподавател в катедра МАП Светлин Георгиев, който е бил докторант към катедрата, е автор или съавтор на четири монографии, издадени от Springer.

Настоящият състав на катедрата се състои главно от първите преподаватели, назначени в структурите за обучение по математика и информатика към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Затова през цялото време на своето съществуване, благодарение преди всичко на нейния ръководител доц. Димитър Петров, в катедра "Математически анализ и приложения" е властвал подчертано академичен стил на работа с взаимно зачитане на колегиалния интерес и свобода на творческо развитие. Катедрата винаги е била убежище на независим дух, дълбоко посветен на радостта от професията.

СПОДЕЛИ В