За катедрата

На 01.04.1986 г. със Заповед № РД 114-81 от 09.04.1986 г. на Министерството на народната просвета в рамките на Педагогически факултет се създава катедра “Математика и информатика”. Със заповед № 114-10-58 от 29.12.1989 г. на Комитет за наука и висше образование и на основание решение на Академичен съвет на ВТУ “Св. св.Кирил и Методий” от 11.12.1989 г. се закрива катедра “Математика и информатика” и се създават три нови катедри, едната от които е катедра „Алгебра и геометрия”.

Първоначалният състав на катедрата е: доц.д-р Марга Георгиева, ас. Николай Горчев (сега в катедра МАП), ас. Даринка Гълъбова, ас. Маргарита Върбанова, ас. Иванка Минчева, ас. Валентин Бакоев, ас. Виолета Маринова (сега в катедра МАП). В периода 1989-2003 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Марга Георгиева, а от 2003 г. до настоящия момент – проф.дмн Стефка Буюклиева.

В състава на катедрата през годините са включвани много съвместители – Акад. Стефан Манев Додунеков (ИМИ, БАН), Проф.дпн Иван Ганчев (СУ), доц.д-р Николай Манев (ИМИ, БАН), доц.д-р Васил Йоргов (Шуменски университет), доц.д-р Гергана Енева (СУ), доц.д-р Чавдар Лозанов (СУ), доц.д-р Иван Янчев, Варна, проф.дмн Стоян Капралов (ТУ-Габрово), доц.д-р Емил Колев (ИМИ-БАН), доц.д-р Красимир Манев (СУ), акад. Васил Сгурев (ИТКР, БАН), доц.д-р Христо Павлов (Шуменски университет).

Първото ново попълнение на преподавателския състав е през 1991 г., когато чрез конкурс в катедра АГ постъпва Елка Трифонова Иванова като асистент по геометрия. За съжаление тя по-късно напусна ВТУ и в момента работи като преподавател в САЩ. От 1992 г. в състава на катедрата се включва и Стефка Буюклиева като асистент по алгебра. От 1998 до 2005 г. доцент по алгебра е и Деко Деков. От 1998 до 2001 в състава на катедрата се включва ас. Светла Никова, която сега работи в Университета в Льовен, Белгия. През 2000 г. преподавателският състав се увеличава с трима нови члена – д-р Милен Христов и д-р Галя Накова – преподаватели по геометрия, и доц.д-р Тихомир Трифонов – преподавател по Теория на вероятностите и математическа статистика. През 2002 г. като асистент беше назначена Антония Пушкарова (вече пенсионерка). През 2007 г. конкурсите за асистент по алгебра и по дискретна математика бяха спечелени съответно от Катина Тончева и Мария Джумалиева, които са завършили висшето си образование във ВТУ. За съжаление ас. Катина Тончева напусна през 2009 г., но впоследствие се яви на конкурс за докторантура и сега е редовен докторант към катедрата. На нейно място като асистент през 2011 г. беше назначен Николай Иванов, който има докторска степен от американски университет. Гл.ас. Николай Иванов в момента е преподавател във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”.

В началото на 2018 година катедра „Алгебра и геометрия” има 8 преподаватели – трима професори, четирима доценти и един главен асистент. Научните направления, в които работят членовете на колектива, са: Алгебра и теория на числата, Геометрия, Дискретна математика, Методика на обучението по математика.

СПОДЕЛИ В