За катедрата

Катедра „Информационни технологии“ е правоприемник на съществуващата до 2001 г. катедра „Информатика“.

На 01.04.1986 в рамките на Педагогически факултет се създава катедра „Математика и информатика“, която по-късно със заповед на Комитета за наука и висше образование от 29.12.1989 г. и на основание решение на Академичен съвет на ВТУ от 11.12.1989 г. се закрива и се на нейно място се създават три нови катедри – „Алгебра и геометрия“, „Математически анализ“ и „Информатика“. За ръководител на катедра „Информатика“ е утвърден доц. д-р Ради Стоянов Кабаиванов.

С решение на Академичен съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 17.12.1990 г. се създава нов факултет „Математика и информатика“, включващ създадените вече катедри.

На 29.01.2001 г. от катедра „Информатика“ се отделя нова катедра – „Компютърни системи и технологии“, а катедра „Информатика“ се преименува на „Информационни технологии“. Ръководител остава доц. д-р Ради Кабаиванов.

През 2003 г. се хабилитира първият доцент по научната специалност „Информатика“ за Великотърновския университет доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова, която през юни същата година е избрана за ръководител на катедрата.

СПОДЕЛИ В