За катедрата

Катедра „Компютърни системи и технологии“ е създадена с решение на АС на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (Протокол № 1/29.01.2001 г.). Основатели на катедрата са доц. д-р Маргарита Тодорова, доц. д-р Христо Tужаров, гл. ас. Стефан Калчев, ст. ас. Марияна Николова, ас. Емилиян Петков, ас. Лъчезар Лазаров и ас. Красимир Славов. На 05.05.2001 г. се провежда първото заседание на катедра „КСТ“ и с протокол №1/05.05.2001 г се избира за ръководител на катедрата доц. д-р Маргарита Тодорова. Утвърждаването от факултетен съвет на избора е на 06.06. 2001 г.

Първият професор в научното направление „Информатика и компютърни науки“ за ФМИ и ВТУ, проф. д-р Маргарита Кръстева Тодорова към катедра КСТ, е избран през април 2012 г.

Проф. д-р Маргарита Тодорова е ръководител на катедрата от основаването ? през 2001 г. до юни 2015 г. За мандат 2015 – 2019 г. Факултетният съвет (Протокол № 7/29.06.2015 г.) утвърждава за ръководител на катедрата доц. д-р Емилиян Петков.

През академичната 2017/2018 учебна година членовете на катедрата са 14, от които: трима професори, трима доценти, седем доктори главни асистенти и един д-р асистент. В момента към КСТ се обучават седем докторанта в редовна, един – в задочна и един в самостоятелна форма на обучение.

Преподавателите в катедра „Компютърни системи и технологии“ провеждат научно-изследователска и научно-преподавателска дейност в областта на компютърната техника, информационните технологии, компютърните мрежи, компютърната графика, изкуствения интелект, обработка на изображения, електронно обучение, методика на обучението по информатика и информационни технологии и др.

Катедра „Компютърни системи и технологии“ (КСТ) е едно от основните научно-учебни звена във Факултет „Математика и информатика“ на Великотърновския университет. С преподавателската и научно-изследователската си работа екипът на катедрата е най-тясно обвързан със специалността „Компютърни науки“, както и с обучението на студентите от специалностите „Софтуерно инженерство“, „Информатика“, „Педагогика на обучението по математика и информатика“, „Библиотечно-информационни дейности“, "Книгоиздаване“, „Приложна лингвистика с Английски език и втори чужд език и Информационни технологии“. Преподавателите в катедрата обезпечават с отделни лекционни курсове и всички специалности на Великотърновски университет, в които се изучават дисциплини по Информатика и Информационни технологии.

Катедра КСТ е работила по редица Европейски проекти, проекти от Европейския социален фонд, Развитие на човешките ресурси, както и други проекти от национално и университетско ниво.

Цели

  1. Подготовка на специалисти с отлична фундаментална подготовка в областта на компютърните системи и информационни технологии в трите степени на висшето образование – бакалавър, магистър и доктор.
  2. Създаване на условия за научно-приложни изследвания в областта на „Информатиката и компютърните науки“ и „Методиката на обучение по математика, информатика и ИТ“.
  3. Подготовка на преподавателски кадри за нуждите на средното образование по математика, информатика и информационни технологии.
СПОДЕЛИ В