За катедрата

На 19.12.2005 г. Академичният съвет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ взема решение за формиране на три катедри по правни науки в Юридическия факултет – „Публичноправни науки“, „Наказателноправни науки“ и „Гражданскоправни науки“ (по-късно преименувана на Катедра „Частноправни науки“).

Първи ръководители на катедри са проф. д-р Дончо Хрусанов (Катедра „Публичноправни науки“), доц. д-р Борис Велчев (Катедра „Наказателноправни науки“) и проф. д-р Огнян Стамболиев (Катедра „Частноправни науки“).

Преподавателите в Катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществяват научно-изследователска и научно-преподавателска дейност в областта на гражданското право (Обща част), търговско право и търговска несъстоятелност, облигационно право, семейно и наследствено право, трудово и осигурително право, вещно право, гражданско процесуално право и арбитраж, международно частно право.Тематичните направления на научните изследвания на преподавателите от Катедра „Частноправни науки“ са от разноообразни области на правната наука и обхваща дружествено право, правен режим на юридически лица с нестопанска цел, проблеми на собствеността и устройството на територията, европейско договорно право, въпроси на търговската несъстоятелност, страните по трудовото правоотношение и осигурителните правоотношения, въззивно и касационно производство и алтернативното разрешаване на спорове в гражданския процес.
СПОДЕЛИ В