Факултативно обучение по чужд език

КУРСОВЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ВТУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

КАТЕДРА „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ”

Организират факултативно обучение по чужд език – платена форма за студенти, преподаватели и служители на ВТУ, както и за външни лица.

Обучението е по английски език ниво А1, А2 и В2; руски език – ниво А1; испански език – ниво А1 и А2

След изпит в края на курса се издава свидетелство за владеене на чужд език по образец и стандарт на ВТУ. Таксата за свидетелство е 24 лв.

Общ хорариум: 100 часа в 2 семестъра (50 ч. на семестър).

Такса за 2 семестъра: 180 лв. (за студенти) и 250 лв. (за външни лица). Таксата се внася еднократно при започване на курса.

При сформиране на групи, занатията ще започнат от летен семестър на учебната 2023/2024 г. и ще се провеждат онлайн.

 Срокът за подаване на заявления е до 31.01.2024 г.

Справки и записвания: по електронен път на имейл: k.georgieva@ts.uni-vt.bg или в кабинет 101 в Ректората.

Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на ВТУ – Департамент за езиково обучение:  https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=358

СПОДЕЛИ В