Факултативно обучение по чужд език

КУРСОВЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ВТУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

КАТЕДРА „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ”

Организират факултативно обучение по чужд език – платена форма за студенти, преподаватели и служители на ВТУ, както и за външни лица.

Обучението е по английски, немски, френски, руски, испански, италиански, арабски и по други езици при наличието на желаещи.

След изпит в края на курса се издава свидетелство за владеене на чужд език по образец и стандарт на ВТУ. Таксата за свидетелство е 24 лв.

Общ хорариум: 100 часа в 2 семестъра (50 ч. на семестър). Обучението започва през летния семестър на текущата учебна година и продължава през зимния семестър на следващата учебна година.

Такса за 2 семестъра: 180 лв. (за студенти) и 250 лв. (за външни лица). Таксата се внася еднократно при започване на курса.

СПОДЕЛИ В