Указания към студентите, които желаят да участват в Проект „Студентски практики“ – Фаза 1

Указания към студентите

I.Подготовка на договорите

 1. Преди да се регистрирате и да направите своя профил в електронната система на проекта http://praktiki.mon.bg/sp прочетете внимателно Инструкцията и Ръководството за работа със системата, за да се запознаете със своите права и задължения, както и с възможностите на системата.
 2. Когато попълвате данните в личния си профил е най-добре да копирате факултетния си номер от своя електронен студентски профил, за да бъде въведен точно така, както е в Регистъра на МОН. В случай, че системата не приеме вашата регистрация, трябва да се обърнете с имейл към техническите изпълнители по проекта за потвърждаване на Вашата регистрация. Контактите са в страницата на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и електронната система на проекта. Студентите от първи курс, които все още не са подадени в регистъра на МОН, също следва да бъдат потвърждавани.
 3. Обръщаме специално внимание, че студентът не може да провежда своето практическо обучение в обучаваща организация, с която в момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите. Студентите могат да участват само веднъж в проекта в рамките на обучението си в съответната образователно-квалификационна степен. Участвалите в предходния проект „Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ могат да кандидатстват за участие, но съгласно приетите от АС Вътрешни правила за подбор и класиране на студенти се класират, ако са приети от друг работодател и на незаети места в квотите по факултети.
 4. Практическото обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления, ако изучава две специалности), в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация, съгласно нарочно изготвена програма. Практическото обучение по проекта не замества предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика – тя не може да бъде финансирана от проекта.
 5. Чрез своя профил кандидатствате за обявени позиции от обучаващите организации по Вашето професионално направление и след като постигнете съгласие с една от тях да Ви приеме, тя определя ментор, с когото следва да съгласувате програма за практическото си обучение.  Тя се съгласува и с избрания от Вас академичен наставник. Това е изключително важен документ, който трябва да бъде подробно разписан по дейности и да съответства на изучаваната от Вас специалност. За несъответствие на изучаваната специалност или за неточно разписване програмата Ви ще бъде връщана за доработване и практиката ще стартира по-късно.
 6. В графика за практическо обучение по дни и часове и в своите отчети не следва да планирате и да отчитате практическо обучение в дни, в които имате учебна заетост. В графика не може да се планира практическо обучение в съботни и неделни дни и на официални празници. 40 часа за седем последователни дни означава не повече от 8 часа в пет дни. За това осъществяват контрол академичният наставник и менторът. Вашата заетост следва да се потвърждава ежедневно от ментора по електронен път.
 7. Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (по образец) се сключва след потвърждаване от страна на студента за участие в практика и при наличието на сключени и прикачени в информационната система договори между обучаващата организация, в която ще се проведе обучението, и висшето училище, ментора и висшето училище, академичния наставник и висшето училище и при утвърдени програма и график в информационната система. Сключеният договор се прикачва в информационната система не по-късно от 5 календарни дни преди началото на практическото обучение.
 8. По решение на Съвета на функционалните експерти на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на всички студенти се препоръчва да си открият сметки в Търговска банка „АЛИАНЦ“ АД, които да фигурират в подготвените за одобрение договори.
 9. Когато генерирате своя договор с обучаващата организация, го разпечатайте в три екземпляра и го предайте на технически изпълнител по проекта, който отговаря за Вашия факултет. График за приемане на готови договори по факултети ще бъде обявен на страницата на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Договори ще се приемат в рамките на определената квота за съответния факултет за съответния месец и кандидатите ще се класират. При надвишаване на числото по квота, практиката може да бъде стартирана през следващ месец.
 10. При предаване на договора трябва да носите уверение от инспектор за Вашето студентско положение. В уверението да е посочено едно от трите:
  а) Ако сте положили всички изпити от предходния семестър, да е посочен средният успех; б) Ако не сте положили всички изпити от предходния семестър, да е посочен броят придобити кредити; в) Ако сте в първи семестър на обучение, да е посочен кандидатстудентският Ви бал.
 11. Препоръчваме да влезете в директен контакт с обучаващата организация и определения от нея ментор, за да проверите дали тя вече има сключен договор с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Ако няма такъв, следва да се договорите с тях за начина, по който техните договори в по три екземпляра ще достигнат до техническите изпълнители. Възможно е да ги донесете лично, да бъдат донесени от ментор или мениджър или да бъдат изпратени по пощата.
 12. До пет дни след предаване на договора функционалните експерти по факултети съвместно с техническите изпълнители ще подготвят и обявят класиране съобразно квотите по факултети и приетите от АС „Вътрешни правила за подбор и класиране на студенти за участие в проект „Студентски практики“ – Фаза 1 (Решение на АС №5/30.05 2016 г., т.2.2.7). В класирането ще бъдат определени и датите за стартиране на практики, които трябва да са заложени в договора и графика. Студенти, които не са включени в квотата за съответния месец, се класират с предимство за следващия.
 13. Съветът на функционалните експерти си запазва правото да откаже включване в класирането на договори с обучаващи организации, които не предлагат достатъчно добри условия за практическо обучение, намират се в отдалечени от град Велико Търново места, което затруднява контрола и не са подготвили програми за практическо обучение, съответстващи на изучаваната от студента специалност и професионално направление.
 14. Обръщаме внимание на всички студенти, че нито при сключването на договора, нито в периода на практическото обучение и неговото приключване дължите някакви средства на ментор, мениджър или който и да е било представител на обучаващата организация като при такива случай следва да информирате отговарящия за Вашия факултет функционален експерт или технически изпълнител.

 

II. Провеждане, мониторинг и приключване на практическото обучение

 1. По време на практическото обучение работата на студентите подлежи на контрол от ментора и академичния наставник, както и от функционалните експерти по факултети. Представителите на висшето училище осъществяват без предварително съгласуване проверки на място в обучаващите организации, а с менторите поддържат постоянна връзка по електронен път и по телефона. За проверките се съставя протокол.
 2. Проверки се осъществяват и от външна организация, определена от МОН чрез обществена поръчка, и ще се отнасят до условията за работа в съответната организация, удовлетвореност на студента и ментора, изпълнение на поставените задачи.
 3. След приключване на практическото обучение студентът генерира отчет за дейността си, който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката.
 4. Съгласно чл.35 на Инструкцията за работа по проекта стипендията за проведено практическо обучение в размер на 480 лв. се изплаща на студента след успешно завършена и отчетена практика от 240 часа до края на месеца, следващ месеца на отчитане на практиката, т.е. нейното потвърждаване от ментор и наставник. Възможно е забавяне на изплащането в резултат на по-бавен процес на верифициране и привеждане на направени предходни разходи по проекта или на финансови трудности на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ да поеме тези разходи от своя бюджет.
 5. Участвалите в проекта и завършили успешно своето практическо обучение студенти получават удостоверение за приключена практика.

Всеки студент-кандидат за участие в Проекта при подготовка на документите за кандидатстване (договор и уверение) следва да си отпечата и попълни и заявление

 

СПОДЕЛИ В