За катедрата

ИСТОРИЯ

на катедра ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

 

Катедра „Предучилищна педагогика” е създадена през учебната 1984/1985 година, в структурата на новооткрития Педагогическия факултет във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Основател и първи ръководител на катедрата е известната с приносите си за развитието на предучилищното възпитание в България, доц. кпн Маргарита Георгиева Каменова. Първи преподаватели, стартирали формиране състава на катедрата през 1985г. са гл.ас. Боряна Топалова и ас. Веселина Петрова. По покана на катедрата лектор по предучилищна педагогика е проф. дпн Елка Петрова – виден български и световен учен, с изключителен принос за съвременното развитие на предучилищно образование в България.

През първите 2–3 години се сформира преподавателски състав, който притежава  необходимата  компетентност  да обезпечава обучението на студентите. През 1986 г. след спечелени конкурси към катедрата се присъединяват Милка Райкова и Пламен Легкоступ, през 1987 г. – Рени Христова, Радка Гайдова и Николай Гюлчев. Постепенно в състава на катедрата се включват: ас. Стефан Гостилов, ас. Евгения Тополска, доц. д-р Марияна Дамянова. През 1996 г. своята преподавателска кариера стартира Петя Конакчиева, която е възпитаник на катедрата и факултета. Най-нови членове на катедрата са гл. ас. д-р Красимира Петрова и гл. ас. д-р Деляна Чуховска – възпитаници и докторанти на катедрата. Значителна част от тези преподаватели и днес изграждат визията на катедрата. През годините преподавателският състав е мобилен, но основното ядро от седем преподаватели и до днес продължава своя професионален път в академичното звено. 

Към началото на 2018 г. съставът на катедрата е от 9 преподаватели. Академичният профил включва трима професори – един от които е доктор на педагогическите науки, а останалите двама доктори, трима доцент, доктори и трима  главен асистент, доктори.

 


Гордост за катедрата е, че нейн член – проф. дпн Пламен Легкоступ – е бил два мандата Декан на Педагогическия факултет и два мандата Ректор на Великотърновския университет.

Преподавателите от катедрата участват в управленските структури на Факултета – проф. д-р Веселина Петрова е била два мандата Зам. декан, доц. д-р Мариана Дамянова – Зам. декан и Директор на Колеж – гр. Плевен, доц. д-р Рени Христова-Коцева – Зам. декан (2011 – 2015, 2015 – до момента).

От създаването на катедрата ръководители на катедрата са:

 • Доц. д-р Маргарита Каменова – 1985 - 1991;
 • Проф. д-р Веселина Петрова – 1991 - 1995;
 • Доц. д-р Рени Христова-Коцева – 1995 - 1999;
 • Доц д-р Мариана Дамянова – 1999 – 2003 - 2007;
 • Доц. д-р Рени Христова-Коцева – 2007 - 2011;
 • Проф. д-р Радка Гайдова – 2011-2015, 2015  – към момента.

Съществен принос в развитието и утвърждаването на катедрата имат и хоноруваните преподаватели: проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Божидар Ангелов, проф. д-р Лучия Малинова, доц. д-р Иван Миленски, доц. д-р Пелагия Векилова, които във времето са обезпечавали обучението на студентите по основни учебни дисциплини.

Катедра „Предучилищна педагогика” притежава акредитация за обучение в образователно квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

Катедрата е водеща при обучението на студенти от ОКС „Бакалавър“ по:

 • „Предучилищна педагогика”, първа разкрита специалност – 1984/1997 г.;
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика” – специалност, създадена през 1997/1998 учебна година;
 • „Предучилищна педагогика и чужд език” – специалност, разкрита през 1994/1995 учебна година;
 • „Предучилищна педагогика и логопедия” – нова специалност, разкрита през 2015/2016 учебна година

Всички специалности са акредитирани, а най-новата специалност „Предучилищна педагогика и логопедия”  е в процедура на акредитация.

През годините катедрата сътрудничи с много детски градини от град Велико Търново: „Слънчев дом“, „Райна Княгиня“, „Първи юни“, „Слънце“, „Пролет“, „Евгения Кисимова“, „Соня“, „Ивайло“, „Здравец“, „Иванка Ботева“. Партньорството с тях гарантира качеството на практическата подготовка на студентите.

Повече от тридесет и четири години в своето професионално ежедневие преподавателите прилагат актуални образователни методи и технологии, въвеждат и утвърждават съвременни иновативни практики в обучението на студентите, подготвящи се в ОКС „бакалавър” за учители в системата на предучилищното образование.

Стремежът на преподавателския екип на катедрата е българското висше педагогическо образование да осигурява качество, адекватно на европейските стандарти, което да предпоставя пълноценна реализация на българския учител навсякъде по света.

Катедра „Предучилищна педагогика” организира, а преподавателите участват в обучението на студенти от същото и други професионални направления, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните програми в ОКС „Магистър”:

 • „Предучилищна и начална училищна педагогика, също направление,  ръководител доц. д-р Рени Христова-Коцева;
 • „Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ”, ръководител доц. д-р Рени Христова-Коцева;
 • „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество”, ръководител проф. д-р Радка Гайдова;

Катедра Предучилищна педагогика успешно обучава докторанти.

Обучението на докторанти е един от основните приоритети на катедрата. Докторантите придобили ОНС „Доктор са 8 докторанти, пред защита е един, а трима  продължават да се обучават в  4  докторски програми.

по професионално направление 1.2. Педагогика

 • Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика).

До момента придобили ОНС „Доктор” по тази програма са 6 докторанта.

по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

До момента успешно защитили ОНС „Доктор” са 2 докторанта.

 • „Методика на обучението по технологии и предприемачество (конструиране и технологии в детската градина)” - 1;
 • „Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието „дете-среда“;
 • „Методика на обучението по  изобразително изкуство в детската градина” - 1.

Докторанти, първи защитили  ОНС „Доктор” са Надежда Дюлгерова и Антон Стойков. През 2015 г. придобиват ОНС „Доктор” Красимира Петрова и Диляна Чуховска. Те са бивши възпитаници на катедрата и факултета, а  вече са преподаватели – гл.ас. д-р и членове на катедрата.

През 2016г. гл.ас. Стефан Гостилов придобива ОНС „Доктор”.

Други двама докторанти, бивши възпитаници на катедрата и факултета: Северина Величкова и Марияна Стефанова, успешно защитават ОНС „Доктор” през 2017 и продължават своя професионален път, първата като авторитетен базов учител в ДГ „Райна Княгиня”, а втората е директор на ДГ „Ивайло”, гр. Велико Търново.


През 2018г. ОНС „Доктор” е присъдена на Анастасия Маринова, докторант на самостоятелна подготовка от гр. Варна, директор Дирекция Здравеопазване, Община Варна.

Докторант Ивка Иванова, главен учител в постоянно базовата към катедрата детска градина „Слънчев дом” и дългогодишен базов учител, е отписана с право на защита, а останалите трима: Светлана Стефанова, Калин Гроздев и Камелия Делионова са в процес на обучение.

Преподавателският екип реализира системна и успешна научноизследователска дейност. Резултатите от нея се популяризират чрез внушителна по обем публикационна продукция в общо над 1000 публикации: монографии, учебници и учебни помагала, студии, статии, доклади и др.      

Катедрата организира множество научни форуми с международно участие, като: конференции, кръгли маси, семинари и др. Преподавателите активно се включват и в много проекти. Участието в проектна дейност допринася за усъвършестване на техните компетентности на изследователи. Членове на катедрата са били ръководители на следните проекти: „Развитие на академичния състав на „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа“, ОП „Развитие на човешките ресурси“; „Ролеви модели във възпитанието по родителство“, Наредба 9; „Квалификация на педагогическите специалисти. Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „Детска градина – начално училище“. Модулни технологии за учителя на ХХІв., ОП „Развитие на човешките ресурси“; „Студентски практики“, ОП „Развитие на човешките ресурси; „Студентски практики – фаза І“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, “Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор”и др.

Катедрата е организитор на международни и национални конференции: 120 години предучилищно възпитание; 125 години предучилищно възпитание; 130 години предучилищно възпитание, като и на традициони, ежегодни форуми като: студентски конкурс „Моите първи педагогически опити”; кръгла маса „Общувам и играя”. Академичното звено насърчава и творческите изяви  на деца от детските градини чрез организиране на  „Детска художествена изложба” и др.

Детска художествена изложба


кръгла маса ИГРАЯ И ОБЩУВАМ


Студентски конкурс Моите първи педагогически опити”Част от преподавателите от катедрата са автори на дидактична система „Моливко”, 2004/2005 г., а през 2018 г. в отговор на новата национална документация на МОН в областта на образованието: ЗПУО, 2015 и Наредба 5 за предучилищно образование, 2016, актуализират системата „Моливко – играя и зная”.Катедрата разполага с необходимата учебна база за обучение на студентите. Създадена е учебна зала „Родолюбие”( 601), оборудвана с мултимедийна система и интерактивна дъска по проект с ръководител проф. д-р Веселина Петрова. Обособена е зала за консултации (603), в която преподавателите провеждат консултации със студентите: бакалаври, магистри, докторанти. Във връзка с обезпечаване на специализираната подготовка на студентите по логопедия по новооткритата специалност „Предучилищна педагогика и логопедия” е оборудвана специализирана учебна зала по логопедия (618).Откриване на учебна зала по Логопедия – 5.10.2015

През своето тридесет и четиригодишно съществуване катедра „Предучилищна педагогика” се утвърждава като значимо звено в структурата на Педагогическия факултет при Великотърновския университет. Значим е приносът на катедрата относно засиления през последните години интерес към педагогическите специалности. Професионализмът на академичния състав на катедрата е известен сред сродни катедри от други висши училища в страната и в чуждестранни висши педагогически училища, с които университетът е в двустранни отношения.

Академичният екип на катедра „Предучилищна педагогика”, окрилен от своята професионална зрялост, с уверен поглед в бъдещето, продължава да твори националните и европейските перспективи на университетското педагогическо образование.

Нашите предшественици

 

Маргарита Георгиева Каменова – доцент, кпн, 1985- 1991г. Предучилищна педагогика. Методика на обучението по конструктивно-технически дейности.

Основател и първи ръководител на катедра „Предучилищна педагогика”.


Марияна Ганчева Дамянова – доцент, доктор, 1995-2010г. Педагогика на физическата култура в детската градина.


 

Боряна Генчева Топалова – главен асистент, 1985-1996г. Предучилищна педагогика.


 

Милка Райчева Райкова - главен асистент, 1986- 1995г. Методика на обучението по околна действителност


 

Евгения Минкова Тополска - главен асистент, 1989-2000г; Доцент, доктор, филиал Враца. Методика на обучението по роден език.


 

Иван Николов Миленски – главен асистент, 1993-1996г.; Доцент, доктор, филиал Враца. Предучилищна педагогика.

 

Преподаватели, съвместители към катедрата

 

проф. дпн Елка Петрова - СУ ”К. Охридски”- 1991-1995г.


 

проф. д-р Димитър Гюров – СУ ”К. Охридски” – 1999г.


 

проф. д-р Весела Гюрова - СУ ”К. Охридски” – 2000г.


 

проф. д-р Божидар Ангелов - СУ ”К. Охридски” – 1998г.


 

проф. д-р Лучия Ангелова - СУ ”К. Охридски” – 1998г.


 

доц. д-р Пелагия Векилова – 2002-2017г.

 

СПОДЕЛИ В