За центъра


Център „Балкани“ е открит на 15 декември 2004 г. като средище за научно-изследователска, учебна и културна дейност на всички преподаватели, докторанти и студенти на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, които имат интерес към историята на балканските народи и балканската култура. Академичната общност на балканистите във Великотърновския университет поддържа добри контакти с научни и културни среди в другите балкански държави, с различни европейски изследователски звена и институции.

Центърът разполага с библиотечен фонд от над 4000 тома българска, гръцка, румънска, албанска, руска, сръбска, английска литература на балканистична тематика: учебници и учебни пособия, справочници (енциклопедии и речници), художествена литература на балканските народи, специализирана научна литература, периодични издания на балканска тематика, аудио-визуални средства за учебни и научни цели, електронна база данни с редки издания. Библиотечният фонд се обогатява и благодарение на дарения от частни лица и културни институции. Eлектронният каталог на библиотеката е част от базата данни на университета и достъпен за ползване.

В съответствие с новите европейски стандарти за наука и образование, екипът на Центъра разработва нови идеи за постигане на модерен учебен процес, в който студентът е активен участник, а не обучаем. Аудиторната работа е обогатена с различни културни и образователни инициативи на самите студенти (работа в студентски клубове по интереси, организиране на прожекции, тематични вечери, годишнини, чествания на видни личности, срещи и разговори по проблеми, свързани с Балканите, форуми, дискусии по младежки проблеми и др.).

Осигурени са условия за провеждане на студентски стажове по различни национални и международни образователни и научни проекти – възможност за изграждане на трайни професионални контакти на студентите балканисти с техните колеги от други академични общности.

Ние сме убедени, че само доброто познаване на бита и душевността на народите в балканския ареал би отстранило негативните наслоения от миналото и би позволило на следващите поколения да очертаят нови перспективи за сътрудничество в сферата на образованието, науката и културата. Затова центърът е инициатор или участник в редица проекти, чиято цел е да се създават условия за опознаване на балканския свят, като конгломерат от култури, които в близостта си успяват да съхранят своята неповторимост.

 • Международен проект „Опознай себе си, като опознаеш съседите си“ (2001-2003), за научни изследвания и едномесечни езикови специализации на преподаватели и студенти, с партньори от Албания, Югославия, Гърция, Македония и Румъния.
 • Проект „Балканистика“ (2004), за изграждане на учебен и изследователски център по балканистика.
 • Проект „Балканско езикознание“ (2004), за закупуване на учебна литература по балканистика и разработване на нови учебни материали.
 • Проект  „Млада България в Европейския съюз“ (2005), свързан с Комуникационната стратегия за присъединяването на Република България към Европейския съюз на МВнР.
 • Проект „Професионално развитие и реализация“ (2008), за осигуряване на студентски практики в реална работна среда и изграждане на професионални екипи от студенти в различни специалности на ВТУ.
 • Международен проект „Балкански лингвокултурни проекции“ (2008), за организиране на международна научна конференция по балканско езикознание.
 • Проект „Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация“ (2011-2012).
 • Проект „Балканите – език, история, култура. Измерения на всекидневието“ (2017), за организиране на международна конференция „Балканите – език, история, култура“.
 • Проект „Езикът и религията в културната симбиоза на Балканите“ (2018), за организиране на международна конференция „Балканите – език, история, култура“.
 • Проект „Диалогът на Балканите“ (2019), за организиране на международна конференция „Балканите – език, история, култура“.

Център „Балкани“ участва в организацията на три международни научни прояви:

 • Международната научна конференция „Балканите – език, история, култура“, организирана от Историческия и Филологическия факултет на Великотърновския университет на всеки две години (8 издания, от 2007 г.).
 • Международната научна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката“, организирана от катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ на Великотърновския университет (2 издания).
 • Ежегодната международна студентска конференция по балканистика,  организирана от катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ на Великотърновския университет и катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“ в СУ “Св. Климент Охридски“ (19 издания, от 2000 г.).
СПОДЕЛИ В