Дейности

Университетския център функционира като интеграционен, образователен, научен и културен център за студенти, преподаватели, учители, ученици и за широката общественост в региона. На основата на постиженията на ВТУ в развитието на русистиката и традициите в областта на международното сътрудничество с вузове и научни институции от Русия, в тясно партньорство с руски и български държавни и неправителствени организации, РКИЦ “Дмитрий Лихачов”:

 • Осигурява актуална информация за съвременна Русия;
 • Дава възможност за общуване с предствители на руската наука и култура, дипломати, предствители на руската диаспора като носители на езика и др,;
 • Представя руското книгоиздаване в различни области (лингвистика, художествена литература и критика, културология, руска философско-религиозна мисъл, история, география, енциклопедии, речници, руска музика и др.);
 • Запознава със спектъра на руската периодика;
 • Предоставя на студенти, преподаватели и граждани образци на руската кинокласика и новото руско кино на електронен носител, мултимедийни издания, обучаващи програми по руски език, учебно-методически пособия и др.;
 • В залите на центъра е създадена атмосфера на руски дом.

Тук се провеждат :

 • изнесени учебни занятия по :
  • Руски език,
  • Странознание,
  • Руска литература и култура,
  • История на Русия,
  • Педагогика,
  • Методика на преподаването на руски език,
  • Стара руска литература и фолклор
  • Стара българска литература
  • Източно православие;
 • научни четения и конференции;
 • презентации на книги, кръгли маси;
 • тематични вечери, концерти;
 • прожекции на документални и игрални филми;
 • руска чайна церемония (чаепитие).

Руският център може да Ви бъде полезен и с:

 • —Провеждане на публични прояви, посветени на руската култура с участието на учени и артисти от Русия, на български и руски студенти;
 • —Библиографски справки, подбор на литература за реферати, курсови и дипломни работи;
 • —Презентации на книжния и речников фонд на библиотеката;
 • —Осигуряване на методическа литература и учебни средства в помощ на студенти и учители за текущата и преддипломна практика. Подготовка на видеоуроци;
 • —Организиране на студентски научни конференции, студентски конкурси, лингвистични викторини;
 • —Избор на книги за домашно четене.
СПОДЕЛИ В