Конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурс (обявен в ДВ бр. 96/02.12.2022) за  заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Дигитална хуманитаристика – Английски език и литература):

 • Дата за провеждане на изпита: 02.03.2023 г.
 • Час за провеждане на изпита: 09:00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: Филологическа библиотека (каб. 568)


Конкурс (обявен в ДВ бр. 99/26.11.2021 г.) за  заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Арабски език)

 • Дата за провеждане на изпита: 25.03.2022 г.
 • Час за провеждане на изпита: 9,00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: онлайн чрез платформата MS Teams

Конкурс (обявен в ДВ бр. 99/26.11.2021 г.) за  заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Китайски език)

 • Дата за провеждане на изпита: 25.03.2022 г.
 • Час за провеждане на изпита: 9,30 ч.
 • Място за провеждане на изпита: онлайн чрез платформата MS Teams

Конкурс (обявен в ДВ бр. 99/26.11.2021 г.) за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – Фонетика и ономастика)

 • Дата за провеждане на изпита: 07.02.2022 г.
 • Час за провеждане на изпита: 9,00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: зала 414

Конкурс (обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021) за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Испански език – Съвременен испански език)

 • Дата за провеждане на изпита: 16.07.2021 г.
 • Час за провеждане на изпита: 11:00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: MS Teams

Конкурс (обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021) за  заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език)

 • Дата за провеждане на изпита: 20.07.2021 г.
 • Час за провеждане на изпита: 10:00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: MS Teams

Конкурс (обявен в ДВ бр. 79/08.09.2020 г.) за заемане на академична длъжност „главен асистент" – двама главни асистенти по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език):

 • Дата за провеждане на конкурса: 17.12.2020 г.
 • Час за провеждане на конкурса: 13,00 ч.
 • Място за провеждане на конкурса: зала 440 или онлайн заседание.

Конкурс (обявен в ДВ бр. 51/26.06.2019) за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – съвременен руски език):

 • Дата за провеждане на изпита: 03.10.2019 г.
 • Час за провеждане на изпита: 13:00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: зала 551

Конкурс (обявен в ДВ бр. 36/27.04.2018) за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – немскоезична литература):

 • Дата за провеждане на изпита: 04.09.2018 г.
 • Час за провеждане на изпита: 09:00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: Австрийска библиотека, сградата на  Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Конспект за изпит

Конкурс (обявен в ДВ бр. 91/14.11.2017) за  заемане на академичната длъжност “главен асистент” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Съвременен английски език:

 • Дата за провеждане на изпита: 26.02.2018 г.
 • Час за провеждане на изпита: 09:00 ч.
 • Място за провеждане на изпита: каб. 410 в сградата на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Конспект за изпит
СПОДЕЛИ В