История

През 1988 г. в чест на 25-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е основан Центърът за физическо възпитание и спорт (ЦФВС).

С Решение на Академичния съвет № 8 от 20/12/2004 г., т. 2 центърът е преобразуван в Университетски спортен комплекс (УСК), със задача координация на учебно-спортната дейност, материално-техническата база, административно и медицинско обслужване на студентите в университетската спортна база. Дейността му е организирана на базата на Правилник за функциониране и експлоатация на Университетския спортен комплекс при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

СПОДЕЛИ В