Текущи съобщения

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието


На вниманието на студентите – бакалаври!

До края на м. ноември 2019 г. при секретаря на Филиала – Нели Стоянова (каб. 303) се подават молби за:

  1. Провеждане на стажантската практика през летен семестър на уч. 2019/2020 г. по местоживеене.

    Към молбата се прилага информирано съгласие от директора на съответното учебно заведение или социална институция (за спец. Социална педагогика), с подпис и печат.

  2. Явяване на защита на дипломна работа.

    Студентът трябва да има среден успех от курса на обучение до VI семестър включително не по-нисък от Мн. добър 5,00.


СПОДЕЛИ В