Научни издания

СБОРНИЦИ

През годините преподавателите от катедра „Чуждоезиково обучение” са организирали редица научни конференции, посветени на проблемите на съвременното обучение по чужди езици и култури. Резултат от изследователската дейност в катедрата са научните сборници с международно участие „Теория и практика на съвременното чуждоезиково обучение” (2010), „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи” (2011), „Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация” (2014), „Език, култура и лингводидактика” (2016). Публикуването на сборниците е финансирано в рамките на научноизследователски проекти по Наредба № 9.


УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Акцент в дейността на преподавателите от катедра „Чуждоезиково обучение” е разработването на учебни помагала за обучението по чужди езици на студентите в различните специалности на Великотърновския университет. Учебните помагала са предназначени за допълнителна работа в часовете по чужд език и за самоподготовка на студентите. Избраните текстове и теми кореспондират с интересите на обучаемите и са насочени към задълбочаване на техните знания по съответния чужд език.


СПОДЕЛИ В