Материално-техническа база

Материално-техническата и информационна база, която Православният богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ползва, се дели на общоуниверситетска и специфична за факултета. Създадени са добри условия за протичане на учебния процес в съответствие както със спецификите на двете професионални направления, по които се осъществява обучение на студенти и докторанти – ПН 2.4.Теология и ПН 8.2. Изобразително изкуство, така и със съвременните методи на обучение и образователните технологии.

Общоуниверситетската материално-техническа и информационна база включва аудитории, семинарни зали и мултимедийно обурудване в учебните корпуси на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, които се ползват солидарно с други факултети.

Великотърновският университет осигурява необходимия лицензиран специализиран софтуер за обучението на студентите и докторантите и за осъществяване на научно-изследователската и административната дейност. Същевременно на територията на ВТУ е осигурен пълен достъп, както на преподаватели, така и на студенти, до безжичен интернет с висока скорост.

Към специфичната за Православния богословски факултет материално-техническа и информационна база спадат деканат, кабинети, факултетска библиотека и ателиета.

Административният състав на ръководството на Православния богословски факултет разполага с кабинети в Ректората на ВТУ: ст. 438 (Декан), ст. 439 (Зам.-декани), ст. 437 (Секретар на ПБФ). Кабинетната площ за преподавателите е споделена на катедрен принцип: ст. 434 (Катедра „Историческо и практическо богословие“), ст. 435 (Катедра „Библейско и систематическо богословие“) и ст. 436 (Катедра „Църковни изкуства“). Преподавателските кабинети се намират на етажа на Православния богословски факултет в учебния корпус на Ректората.

В блок 11 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се намира кабинет на докторанта, който е в непосредствена близост до библиотеката на ПБФ и обслужва докторските програми в двете направления на факултета.

Библиотеката на Православния богословски факултет е с капацитет 55 читателски места и разполага с 4 броя компютърни конфигурации. Библиотечният фонд съдържа над 15 000 тома с богословска, историческа, изкуствоведческа, лингвистическа, философска и др. тематика на български, руски, английски, гръцки, немски език. Студентите се ползват и от останалите университетски билиотеки, най-вече от Централна библиотека, в чиято читалня също се организират събития. ПБФ е в партньорски отношения с РБ „Петко Р. Славейков“, където се реализират съвместни проекти.

През 2002 г. екип от преподаватели в ПБФ печели проект „ВТУ – учебен и научен център за православни църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба и мозайка“, финансиран от Световната банка чрез Център „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование“ при Министерство на образованието и науката. Ръководител на проекта е проф. дин Казимир Попконстантинов, а координатор – доц. д-р Петко Върбанов. Реализацията на проекта приключва през 2004 г. и оттогава студентите от специалност „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ разполагат с шест специализирани ателиета: 2 ателиета по иконопис, 1 ателие по стенопис и мозайка, 1 – ателие по пластика и дърворезба „Проф. д-р Симеон Захариев“, 2 ателиета по живопис и рисуване, както и с 2 помещения, в които се съхранява архива на катедрата – отличени дипломни и курсови работи, и учебни материали.

Дейности и събитията, организирани съвместно с църковни, културни и образователни институции и партньорски университети се извършват в: Ректорат – зала „Европа“ и аудитория 321, както и в зала „Проф. д-р Любен Прашков“ (аудитория 13) и в Православен център „Проф. Тотю Коев“ на Блок 11,  където се организират Международния семинар по систематическо богословие, докторантски четения, конференции, изложби, заседания, лекции, срещи и други.

Зала „Проф. д-р Любен Прашков“ (аудитория 13) е оборудвана с интерактивен монитор и окачваща система за експониране на изложби. В залата изнасят лекции гост преподаватели от български и чуждестранни университети (Гърция, Полша, Румъния, Сърбия, Софийски университет, НХА и др.), организират се изложби и презентации на утвърдени художници, откриват се ежегодните студентски изложби.

На територията на Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се намира храм „Св. Евтимий, патриарх Търновски“, в който се извършват богослужения и тържествени събития на Православния богословски факултет.

храм „Св. Евтимий, патриарх Търновски“

храм „Св. Евтимий, патриарх Търновски“

Православен център „Проф. Тотю Коев“

лекционна зала „Проф. д-р Любен Прашков“

Ателие по стенопис

Ателие по иконопис

Кабинет на докторанта

СПОДЕЛИ В