Проектна дейност

2023 година

Използване на иновативни технологии с цел оптимизиране на обучението по математика и научните изследвания

Изследване на дигиталната достъпност на научно-изследователски и обучителни ресурси за хора със зрителни затруднения

Изследване на дискретни и геометрични структури и техни приложения

2022 година

Лаборатория за дигитално модерно образование

Персонализация на обучението чрез среда за виртуализация с гъвкаво управление на учебното съдържание

Тенденции в развитието на математиката и математическото образование в България

2020 година

Изследване на математически структури и дидактически технологии в обучението по математика чрез специализиран софтуер

2019 година

Иновативни методологии за разработване на софтуер – изследвания и приложения

Подпомагане на подготовката и издаването на списание „Математика, компютърни науки и образование“

Реализации на алгебрични и геометрични структури в информационната сигурност

2018 година

Анализи и изследвания с облачни технологии за бизнеса

Математически модели и софтуерни решения в теорията на кодирането и криптографията

Приложение на системи за компютърна математика в учебния процес и в научните изследвания

2017 година

„Математически модели и софтуерни решения с приложения в теорията на кодирането и криптографията”

Моделиране на образователната среда и на партньорските отношения във ВУЗ

„Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението.”

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СОФТУЕР В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2016 година

Уеббазирана платформа за периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

2015 година

Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Интернет

2014 година

Алгебрични и геометрични модели в кодирането и криптографията и реализирането им чрез паралелни алгоритми

Изследователски подход в обучението по математика

2013 година

Анализ, изследване и създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение

Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса

2012 година

Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование

Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области

Управление и организация, на научно-изследователската и учебната дейност във висшите училища

СПОДЕЛИ В