Материално-техническа база

Факултет „Математика и информатика“ използва материално-техническата база на учебен корпус № 4 на ВТУ за учебно-преподавателска и научноизследователска дейност и за обучение на студенти и докторанти. Някои от занятията се провеждат и в други сгради на университета.

За обучение на студентите, администрирани от факултет „Математика и информатика“, се използва специализираната материално-техническа и общо университетската база. Тя е ситуирана в учебен корпус № 4 на ВТУ. Залите, лабораториите и кабинетите в този корпус са на разположение на преподавателите и на студентите от всички специалности от факултета. Лекциите и упражненията се провеждат в учебни зали, условията, в които (размер, брой места, обзавеждане, възможности за ползване на съвременни технически средства и седмична натовареност) осигуряват провеждането на ефективен и качествен учебен процес. Базата включва лекционни, семинарни и компютърни зали, библиотека, кабинети на преподаватели и администрация.

Наличната материална база се обновява непрекъснато. Основен източник са държавната субсидия, собствени приходи, дарения, национални и международни програми и проекти, свързани с образованието и партниране със софтуерни фирми.

Факултетът разполага с компютърна техника и технологични ресурси, улесняващи работата на преподаватели и докторанти, както и обучението на студентите. Всички лекционни и компютърни зали са оборудвани с мултимедийни проектори или TV екрани. Някои от залите са оборудвани и с интерактивни дъски.

Учебните зали, лабораториите и кабинетите са осигурени с кабелен интернет. В цялата сграда на учебен корпус 4 е наличен свободен безжичен достъп (WiFi) с добро покритие.

Осигурена е възможност студентите и преподавателите да ползват и собствени преносими компютри, което ги улеснява при изпълнението на някои практически задачи и проекти.

За всеки преподавател е осигурено работно място, оборудвано с компютърна техника, което осигурява възможност за учебно-преподавателска и научна дейност и за консултации на студенти и докторанти.

Факултетът използва лицензирани програмни продукти.

Благодарение на връзките на факултета с бизнеса и обществените организации и усилията на ръководството, материалната база се обновява периодично.

За обучението на студентите и за научноизследователска дейност на територията  на учебен корпус 4, се използват и специализирани компютърни кабинети и лаборатории:

 • компютърни зали 402 и 402А, изградени със съдействието на „Прайм Холдинг“ АД гр. Пловдив, специализирани за обучение по програмиране и софтуерни технологии;
 • компютърна зала 403, изградена със съдействието на „Прайм Холдинг“ АД гр. Пловдив, специализирана за обучение по уеб програмиране;
 • компютърна зала 404, специализирана за обучение по компютърна графика;
 • компютърна зала 405, специализирана и за електронно обучение;
 • компютърна зала 408 е лаборатория „Мрежова и ИТ инфраструктура“, изградена със съдействието на „Ритал“ ЕООД, гр. София, специализирана за обучение по компютърни мрежи и комуникации;
 • компютърна изследователска лаборатория 306 „3D компютърна графика и виртуална реалност“, изградена със съдействието на „Тремол“ ООД, гр. Велико Търново, специализирана за 3D графика и виртуална реалност.

Общата инвестиция в материалната база на факултета под формата на дарения от фирмите надхвърля 200 хиляди лева.

Общото количество персонални компютри за учебния процес надхвърля 100.

Благодарение на усилията на факултет „Математика и информатика“ са сключени:

 • Договор на Великотърновския университет (ВТУ) с Microsoft по програмата Microsoft Dynamics Academic Alliance Program осигуряващ безплатни академични лицензи за Customer Relationship Management (CRM) и Enterprise Resource Planning (ERP) системите на Microsoft.
 • Microsoft Dynamics AX – система за планиране на ресурсите на предприятието.
 • Microsoft Dynamics NAV – ERP система за малки и средни предприятия.
 • Microsoft Dynamics CRM Online – система за управление на взаимоотношенията с клиентите.
 • Договор за членство на Великотърновския университет в Оракъл академия осигуряващ безплатни лицензи за Oracle софтуер, безплатни учебни материали, безплатни онлайн курсове за обучение за преподаватели, отстъпки на цените на курсове и изпити за сертифициране на студенти.

В сградата на учебен корпус 4 на ВТУ е разположен Университетския център за административно обслужване на студенти. В непосредствена близост се намира Студентски стол и Блок 3 на Студентски общежития, където предимно се настаняват студентите на факултета.

Студентите на факултета ползват Университетския спортен комплекс както за провеждане на занятията по физическо възпитание, така и за спортни занимания през свободното си време.

Филиална библиотека

Библиотечният фонд на Филиалната библиотека разполага с повече от 5884 библиотечни материали: учебници, учебни пособия, монографии, сборници, речници и справочници на български, руски и английски език и над 70 периодични списания на български и други езици. Даренията на преподаватели и институции  за последните 4 години са над 80 издания. Новите издания за последните години (2015 – 2022) са общо 374., които периодично се обновяват. Ежегодно факултетът подава заявка за закупуване на нова литература и абонамент.

Централна университетска библиотека

Всички студенти на ВТУ ползват библиотечните фондове на централната Университетска библиотека, състояща се от 4 отдела. Читалнята осигурява 60 места. Тя е включена в системата на вътрешно и международно между библиотечно книгозаемане.

Централната университетска библиотека разполага с общ библиотечен фонд от 380 000 тома, между които от особена ценност за конкретните изследователски цели е специализирана периодика (общо) – над 39 000 тома. Общият фонд на университетска библиотека е над 383 498 единици.

Университетската библиотека поддържа книгообмен с 40 библиотеки, 19 от които в България, а останалите в чужбина, а броят на международните бази данни, за които ВТУ е абонирано е 9 (EBSCO - Academic Search Complete, JSTOR, АПИС 7, Web of Science, Journal Citation Reports, BIOSIS Citation Index, ИНИОН, EUR-Lex, Oxford Academic). 

В библиотеката читателите могат да получат следните услуги:

 • Да заемат библиотечни материали за дома или за читалнята.
 • Да получат библиотечни материали от други библиотеки от града или извън него, съгласно правилата за между библиотечно книгозаемане в страната и чужбина чрез Централна библиотека.
 • Да получат справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено издание.
 • Да ползват справочния апарат на библиотеката, както и издавания от ЦБ месечен бюлетин „Нови книги“.
 • Достъп до интернет и съответни библиотечни фондове.

СПОДЕЛИ В