Текущи съобщения

Уважаеми студенти,
На изпитите по Гражданско право (обща част), които ще се състоят на дати – 27 април 2024 г. от 13:00 ч. и 25 май 2024 г. от 13:00 ч. (поправка), за студентите във II курс, задочна форма на обучение, ще бъдат допуснати всички студенти (редовна и задочна форма) с индивидуални протоколи по дисциплината.

Изпитите ще се провеждат онлайн, като за целта студентите трябва да влязат в служебните си пощи (с разширение ...@sd.uni-vt.bg), за да отворят линка към теста.


Уважаеми колеги,
уведомяваме Ви, че на 21.04.2024 г., от 10:00 часа, ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН. Курсът ще се проведе в платформата Microsoft Teams, като към събранието може да се присъедините от този линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNmYjllZTctYmRlZi00ZGI2LWE4OWQtNWVlNGQwOGRjODJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%227553a6c0-e8e5-4d26-8511-66e1aafa3a8e%22%7d

Катедра „Публичноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУ


Информация във връзка с изпита по „Облигационно право“ насрочен за 13.04.2024 г. /събота/.

За студентите задочно обучение, за които това е редовна дата изпитът ще се проведе в зала 705, корпус V  на ВТУ с начален час 10.00 ч. Изпита е устен.

На обявената дата ще могат да се явят и студенти с издадени индивидуални протоколи. За тях изпита ще се проведе в зала „БИЦ“ корпус V  на ВТУ.  Начален час 10.00 ч. Изпита е писмен: решаване на тест с петдесет въпроса /30 от обща част и 20 от особена част/. Време за провеждане 60 мин.


Съобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по НПН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 30.03.2024 г. (събота) от 9,30 часа в зала 722 на V корпус ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по Наказателноправни науки.


Катедра „Наказателноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУ


Съобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по „Гражданскоправни науки“

На 18.02.2024 г. от 9:00 часа в зала 400 в Корпус 5 на ВТУ ще се проведе опреснителен курс за студентите от редовна и задочна форма на обучение, на които им предстои явяване на държавен изпит по „Гражданскоправни науки“.

При провеждане на опреснителния курс е необходимо студентите да разполагат с нормативните актове в областта на частното право.

Катедра „Частноправни науки“
при Юридическия факултет на ВТУ


Краен срок до 29 февруари 2024 г., 17:00 ч.


Конкурс за слоган (мото) на Националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 г. на 20-ата годишнина от членството на българия в НАТО


Съобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 09.12.2023 г., от 10:00 часа, ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН. Курсът ще се проведе в платформата Microsoft Teams, като към събранието може да се присъедините от този линк.

Катедра „Публичноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУ


Ликвидационна дата за изпит по Право на Европейския съюз

На 15.01.2024 г. от 11.00 ч. ще се проведе ликвидационен изпит по Право на Европейския съюз за студентите, които са семестриално завършили и им предстои явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа. Изпитът ще се проведе под формата на писмен присъствен тест за допускане до устен изпит по Право на Европейския съюз. Тестът ще се състои от 30 въпроса с четири възможни отговора, само един от които е верен. Всеки верен отговор се оценява с една точка. Всички студенти, които са получили 11 и повече точки, ще бъдат допуснати до устен изпит, който ще се проведе присъствено на 15.01.2024 г., от 13.30 ч.

На ликвидационния изпит по Право на Европейския съюз имат право да се явят всички студенти, редовно и задочно обучение, от специалност "Право" и специалност "Национална сигурност", които имат генериран индивидуален протокол, приключили са срока на обучението си (семестриално завършили) и на които предстои явяване на държавни изпити или защита на дипломна работа.

С уважение,
доц. д-р Станислав Костов


Указания за изпит по Трудово право (извънредна дата) на 12.12.2023 г. от 9:00 часа във виртуална среда


СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по НПН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 02.11.2023 г. (четвъртък) от 9,30 часа ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по Наказателноправни науки.

Курсът ще се проведе в платформата Microsoft Teams, като към събранието може да се присъедините от следния линк:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

 • Meeting ID: 329 964 616 42
 • Passcode: E27LpL 

Катедра „Наказателноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУ


В изпълнение на Заповед № ФД-05-13/30.06.2023 г. относно провеждането на опреснителни курсове за държавните изпити през учебната 2023/2024 година, опреснителният курс по „Гражданскоправни науки“ ще се проведе на 16.09.2023 г., от 10:00 часа в зала 722.
Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че на изпита по Право на Европейския съюз, насрочен за 26.06.2023 г., от 10:00 ч., могат да се явят само студенти в редовна форма на обучение, от специалностите "Право" и "Национална сигурност", включително такива, които са завършили семестриално в редовна форма и имат издаден индивидуален протокол.

На изпита няма да се допускат студенти в задочна форма на обучение (и от двете специалности), включително семестриално завършили.


Провеждане на задължителна учебна практика в периода 22.05.2023 г. - 02.06.2023 г.


Уважаеми колеги,
Изпитът по дисциплината Трудово право (поправителна сесия) за студентите от задочна форма на обучение ще се проведе на 03.06.2023 г. от 9:00 часа във виртуална среда, с оглед изричните указания на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Изпитът ще бъде под формата на попълване на тест в Office 365 Forms, който ще покрива включената в дисциплината правна материя.

При решаването на теста студентът разполага с един учебен час (45 минути), като трябва да даде отговор на всички въпроси, за да може да изпрати теста.

Линкът във Forms към теста по Трудово право ще бъде активен само в периода от 09:00 часа до 9:45 часа на 03.06.2023 г., поради което е необходимо всеки студент да си осигури надеждна интернет връзка в посочения интервал от време за провеждането на изпита. 

На всеки зададен въпрос ще бъдат посочени три варианта на отговор, от които само един ще бъде верен (по- или най-верен) в сравнение с останалите и ще се маркира.

Всеки верен отговор носи 1 точка, като оценяването ще се извършва по следната скала:

Брой верни отговори

Оценка

Брой верни отговори

Оценка

10 и под 10 отговора

Слаб 2,00

11 или 12 отговора

Среден 3,00

13 отговора

Среден 3,25

14 отговора

Добър 3,50

15 отговора

Добър 3,75

16 или 17 отговора

Добър 4,00

18 отговора

Добър 4,25

19 отговора

Мн. добър 4,50

20 отговора

Мн. добър 4,75

21 отговора

Мн. добър 5,00

22 отговора

Мн. добър 5,25

23 отговора

Отличен 5,50

24 отговора

Отличен 5,75

25 отговора

Отличен 6,00

 1. За да заявите явяването си на изпита по Трудово право на 03.06.2023 г. (поправителна сесия) отговорете на този мейл в срок от 30.04.2023 г. до 16:00 часа на 28.05.2023 г. като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която ще се явите (Трудово право):

  g.kirilova@ts.uni-vt.bg

  На всеки студент в срок до 30.05.2023 г. ще бъде изпратен линк към теста на служебната поща, от която е заявил явяването си на изпита.

  В случай, че до 30.05.2023 г. вкл. не сте получили линк към теста, моля да сигнализирате за това в срок до 01.06.2023 г. на посочения мейл, като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която се явявате (Трудово право):

  g.kirilova@ts.uni-vt.bg

  На студенти, които не са подали заявки в срок или не са сигнализирали за неполучен линк в указания срок, няма да бъде предоставен достъп до теста.

  Важно!

  Не се допуска студентите да препращат помежду си тестовете, предназначени за тях. 

  Студент, който изрично е заявил явяването си на изпита по Трудово право и е получил линк към теста, но не е отговорил на въпросите или не го е изпратил в указания срок, ще бъде оценен с оценка Слаб (2), тъй като това се приравнява на фактическо явяване в залата и получаване на въпрос.

  Резултатите от изпита и оценките на студентите ще бъдат публикувани в е-преподавател в срок до три дни след самия изпит.

доц. д-р Нина ГевреноваСъобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 13.04.2023 г., от 14:00 часа, ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН. Курсът ще се проведе в платформата Microsoft Teams, като към събранието може да се присъедините от следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUzNGQyODItYjJlYS00ODI0LWI4ZDItMWM2YzYzOWRkZGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%227553a6c0-e8e5-4d26-8511-66e1aafa3a8e%22%7d

Катедра „Публичноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУСъобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по НПН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 11.03.2023 г. (събота) от 8.45 ч. в зала 710, корпус 5 на ВТУ ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по Наказателноправни науки (поправителна сесия).

Катедра „Наказателноправни науки“
Юридически факултет на ВТУ


Уважаеми колеги,
Изпитът по дисциплината Трудово право за студентите от задочна форма на обучение ще се проведе във виртуална среда с оглед изричните указания на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 29.01.2022 г., по следния график:

 • редовна сесия - 12.03.2023 г. от 9:00 часа и
 • поправителна сесия - 03.06.2023 г. от 9:00 часа.

Изпитът ще бъде под формата на попълване на тест в Office 365 Forms, който ще покрива включената в дисциплината правна материя.

При решаването на теста студентът разполага с един учебен час (45 минути), като трябва да даде отговор на всички въпроси, за да може да изпрати теста. Линкът във Forms към теста по Трудово право ще бъде активен само в периода:

 • от 09:00 часа до 9:45 часа на 12.03.2023 г.;
 • от 09:00 часа до 9:45 часа на 03.06.2023 г.,

поради което е необходимо всеки студент да си осигури надеждна интернет връзка в посочения интервал от време за провеждането на изпита.

На всеки зададен въпрос ще бъдат посочени три варианта на отговор, от които само един ще бъде верен (по- или най-верен) в сравнение с останалите и ще се маркира.

Всеки верен отговор носи 1 точка, като оценяването ще се извършва по следната скала:

Брой верни отговори

Оценка

Брой верни отговори

Оценка

10 и под 10 отговора

Слаб 2,00

11 или 12 отговора

Среден 3,00

13 отговора

Среден 3,25

14 отговора

Добър 3,50

15 отговора

Добър 3,75

16 или 17 отговора

Добър 4,00

18 отговора

Добър 4,25

19 отговора

Мн. добър 4,50

20 отговора

Мн. добър 4,75

21 отговора

Мн. добър 5,00

22 отговора

Мн. добър 5,25

23 отговора

Отличен 5,50

24 отговора

Отличен 5,75

25 отговора

Отличен 6,00

 1. За да заявите явяването си на изпита по Трудово право на 12.03.2023 г. (редовна сесия) отговорете на този мейл в срок до 16:00 часа на 06.03.2023 г. като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която ще се явите (Трудово право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

  На всеки студент в срок до 08.03.2023 г. ще бъде изпратен линк към теста на служебната поща, от която е заявил явяването си на изпита.

  В случай, че до 08.03.2023 г. вкл. не сте получили линк към теста, моля да сигнализирате за това в срок до 10.03.2023 г. на посочения мейл, като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която се явявате (Трудово право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

  На студенти, които не са подали заявки в срок или не са сигнализирали за неполучен линк в указания срок, няма да бъде предоставен достъп до теста.


 2. За да заявите явяването си на изпита по Трудово право на 03.06.2023 г. (поправителна сесия) отговорете на този мейл в срок от 30.04.2023 г. до 16:00 часа на 28.05.2023 г. като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която ще се явите (Трудово право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

  На всеки студент в срок до 30.05.2023 г. ще бъде изпратен линк към теста на служебната поща, от която е заявил явяването си на изпита.

  В случай, че до 30.05.2023 г. вкл. не сте получили линк към теста, моля да сигнализирате за това в срок до 01.06.2023 г. на посочения мейл, като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която се явявате (Трудово право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

  На студенти, които не са подали заявки в срок или не са сигнализирали за неполучен линк в указания срок, няма да бъде предоставен достъп до теста.


Важно!

Не се допуска студентите да препращат помежду си тестовете, предназначени за тях.

Студент, който изрично е заявил явяването си на изпита по Трудово право и е получил линк към теста, но не е отговорил на въпросите или не го е изпратил в указания срок, ще бъде оценен с оценка Слаб (2), тъй като това се приравнява на фактическо явяване в залата и получаване на въпрос.

Резултатите от изпита и оценките на студентите ще бъдат публикувани в е-преподавател в срок до три дни след самия изпит.

доц. д-р Нина Гевренова


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИ, СПЕЦ. ПРАВО, РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Във връзка с провеждането на писмен и устен държавен изпит по „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ” (поправителна сесия), на 11.02.2023 г. (събота) от 09.00 ч. до 13.00 ч. в зала № 701 и № 702 ще бъдe проведен опреснителeн курс със студенти, спец. Право (редовна и задочна форма на обучение), на които им предстои явяване на държавен изпит по „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ” под ръководството на преподаватели от Катедра „Частноправни науки” към Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

При провеждане на опреснителния курс е необходимо да разполагате с нормативните актове в областта на частното право.


Юридически факултет
Катедра „Частноправни науки”


На 04.02.2023 г. /събота/ от 10.00 ч. ще се проведе изпит по Облигационно право, до който ще бъдат допуснати само студенти, които са завършили семестриалното си обучение. Изпитът ще е електронен и ще се проведе съобразно прилаганите  до момента ред и правила.

Студентите, които имат право да се явят следва да заявят желанието си в срок до 31.01.2023 г. /вторник/  вкл. на ел. поща: nik.kolev@ts.uni-vt.bg като изпратя от студентската си ел. поща писмо съдържащо име, факултетен номер и номер на индивидуален протокол.

Обръщам внимание, че студенти, които не отговарят на посоченото условие, няма да бъдат допуснати до изпит. Те могат да се явят на насрочената редовна дата за изпита на студентите задочното обучение /29.04.2023 г./.

След проверка на подадените заявки, допуснатите студенти ще получат,  до края на 02.02.23 г., на електроните си пощи връзка към изпитния тест.


Ликвидационна дата за изпит по Право на Европейския съюз

На 20.01.2023 г. от 12.00 ч. ще се проведе писмен присъствен тест за допускане до устен изпит по Право на Европейския съюз. Тестът ще се състои от 30 въпроса с четири възможни отговора, само един от които е верен. Всеки верен отговор се оценява с една точка. Всички студенти, които са получили 11 и повече точки, ще бъдат допуснати до ликвидационен устен изпит, който ще се проведе присъствено на 22.01.2023 г., от 9.00 ч.

На ликвидационния изпит по право на Европейския съюз може да се явят всички студенти, редовно и задочно обучение, от специалност "Право" и специалност "Национална сигурност", които имат генериран индивидуален протокол, приключили са срока на обучението си и на които предстои явяване на държавни изпити.

С уважение,
доц. д-р Станислав Костов


Съобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 08.12.2022 г., от 11:00 часа, ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ППН. Курсът ще се проведе в платформата Microsoft Teams, като към събранието може да се присъедините от този линк.


Катедра „Публичноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУ


Съобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по НПН

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 12.11.2022 г. (събота) от 9,30 часа ще се проведе опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по Наказателноправни науки. Курсът ще се проведе в платформата Microsoft Teams, като към събранието може да се присъедините от следния линк:

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието
 • ИД на събрание: 319 753 719 75
 • Парола: pgiBUj

Катедра „Наказателноправни науки“
При Юридическия факултет на ВТУСъобщение за провеждане на опреснителен курс преди явяване на държавен изпит по ГПН


Уважаеми колеги,
На 24.09.2022 г. (събота) от 9.00 ч. в зала 400, Корпус 5 на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе опреснителен курс със студентите от редовна и задочна форма на обучение, на които им предстои явяване на държавен изпит по Гражданскоправни науки (редовна сесия).

При провеждане на опреснителния курс следва да разполагате с нормативни актове в областта на частното право.

Катедра „Частноправни науки“
Юридически факултет


Уважаеми колеги,
Изпитът по дисциплината Трудово право (ликвидационна сесия) за студентите от задочна форма на обучение ще се проведе във виртуална среда на 05.09.2022 г. от 9:00 часа, с оглед изричната заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 25.01.2022 г.

Изпитът ще бъде под формата на попълване на тест в Office 365 Forms, който ще покрива включената в дисциплината правна материя.

На всеки зададен въпрос ще бъдат посочени три варианта на отговор, от които само един ще бъде верен (по- или най-верен) в сравнение с останалите и ще се маркира. Всеки верен отговор носи 1 точка, като оценяването ще се извършва по следната скала:

Брой верни отговори

Оценка

Брой верни отговори

Оценка

10 и под 10 отговора

Слаб 2,00

11 или 12 отговора

Среден 3,00

13 отговора

Среден 3,25

14 отговора

Добър 3,50

15 отговора

Добър 3,75

16 или 17 отговора

Добър 4,00

18 отговора

Добър 4,25

19 отговора

Мн. добър 4,50

20 отговора

Мн. добър 4,75

21 отговора

Мн. добър 5,00

22 отговора

Мн. добър 5,25

23 отговора

Отличен 5,50

24 отговора

Отличен 5,75

25 отговора

Отличен 6,00

При решаването на теста студентът разполага с един учебен час (45 минути), като трябва да даде отговор на всички въпроси, за да може да изпрати теста.

Линкът във Forms към теста по Трудово право ще бъде активен само в периода от 09:00 часа до 9:45 часа на 05.09.2022 г., поради което е необходимо всеки студент да си осигури надеждна интернет връзка в посочения интервал от време за провеждането на изпита.

За да заявите явяването си на изпита по Трудово право на 05.09.2022 г. (ликвидационна сесия) отговорете на този мейл в срок до 16:00 часа на 01.09.2022 г. като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която ще се явите (Трудово право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

На всеки студент в срок до 02.09.2022 г. ще бъде изпратен линк към теста на служебната поща, от която е заявил явяването си на изпита. В случай, че до 02.09.2022 г. вкл. не сте получили линк към теста, моля да сигнализирате за това в срок до 03.09.2022 г. вкл. на посочения мейл, като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която се явявате (Трудово право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

Важно!

На студенти, които не са подали заявки в срок или не са сигнализирали за неполучен линк в указания срок, няма да бъде предоставен достъп до теста.

Не се допуска студентите да препращат помежду си тестовете, предназначени за тях.

Студент, който изрично е заявил явяването си на изпита по Трудово право и е получил линк към теста, но не е отговорил на въпросите или не го е изпратил в указания срок, ще бъде оценен с оценка Слаб (2), тъй като това се приравнява на фактическо явяване в залата и получаване на въпрос.

Резултатите от изпита и оценките на студентите ще бъдат публикувани в е-преподавател в срок до три дни след самия изпит.

доц. д-р Нина Гевренова


Уважаеми колеги,
Изпитът по дисциплината Осигурително право за студентите от редовна форма на обучение (ликвидационна сесия) ще се проведе във виртуална среда на 05.09.2022 г. от 9:00 часа.

Изпитът ще бъде под формата на попълване на тест в Office 365 Forms, който ще покрива включената в дисциплината правна материя. При решаването на теста студентът разполага с половин астрономически час (30 минути), като трябва да даде отговор на всички въпроси, за да може да изпрати теста.

Линкът във Forms към теста по Осигурително право ще бъде активен само в периода от 09:00 часа до 9:30 часа на 05.09.2022 г., поради което е необходимо всеки студент да си осигури надеждна интернет връзка в посочения интервал от време за провеждането на изпита. 

На всеки зададен въпрос ще бъдат посочени три варианта на отговор, от които само един ще бъде верен (по- или най-верен) в сравнение с останалите и ще се маркира. Всеки верен отговор носи 1 точка, като оценяването ще се извършва по следната скала:

Брой верни отговори

Оценка

Брой верни отговори

Оценка

7 и под 7 отговора

Слаб 2,00

8 отговора

Среден 3,00

9 отговора

Среден 3,25

10 отговора

Добър 3,50

11 отговора

Добър 3,75

12 отговора

Добър 4,00

13 отговора

Добър 4,25

14 отговора

Мн. добър 4,50

15 отговора

Мн. добър 4,75

16 отговора

Мн. добър 5,00

17 отговора

Мн. добър 5,25

18 отговора

Отличен 5,50

19 отговора

Отличен 5,75

20 отговора

Отличен 6,00

За да заявите явяването си на изпита на 05.09.2022 г. отговорете на този мейл в срок до 01.09.2022 г. като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която ще се явите (Осигурително право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

На всеки студент в срок до 02.09.2022 г. ще бъде изпратен линк към теста на служебната поща, от която е заявил явяването си на изпита.

В случай, че не сте получили линк към теста, моля да сигнализирате за това в срок до 03.09.2022 г. на следния мейл, като посочите трите си имена, факултетен номер и дисциплината, на която се явявате (Осигурително право): g.kirilova@ts.uni-vt.bg

Важно!

На студенти, които не са подали заявки в срок или не са сигнализирали за неполучен линк в указания срок, няма да бъде предоставен достъп до теста.

Не се допуска студентите да препращат помежду си тестовете, предназначени за тях.

Студент, който изрично е заявил явяването си на изпита по Осигурително право на 05.09.2022 г. и е получил линк към теста, но не е отговорил на въпросите или не го е изпратил, ще бъде оценен с оценка Слаб 2, тъй като това се приравнява на фактическо явяване в залата и получаване на въпрос.

Резултатите от изпита и оценките на студентите ще бъдат публикувани в срок до три дни след самия изпит.

гл. ас. д-р Гергана Кирилова


Указания за ликвидационна изпитна сесия по Наказателно процесуално право, Накaзателноизпълнително право и Междунарден наказателен процес


ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО „ЮРИДИЧЕСКА ТЕХНИКА“

Уважаеми колеги,
За изпита по учебната дисциплина "Юридическа техника" (ликвидационна сесия за академичната 2021/2022 г.) подгответе курсова работа на тема: "Основни изисквания относно структурата на нормативните юридически актове". Обемът на курсовата работа следва да бъде между пет и осем (максимално дванадесет) страници, без да се включват титулна страница, съдържание, използвана литература. Курсовата работа следва да отговаря на основните изисквания за създаване на учебно научно съчинение (да бъде структурирана в увод, изложение, заключение; да съдържа титулна страница, съдържание, списък на използваната литература, съкращения, символи и др.). Цитирайте коректно, под линия, съгласно утвърдените правила за цитиране. В случай, че се цитира през друг източник, трябва да се посочат и двата източника. При констатирано плагиатство курсовата работа се оценява със слаба оценка.

Освен съдържанието на курсовата работа важно изискване при оценяването е спазването на правописните и пунктуационните правила, използването на юридическа терминология, а също и външното оформление на съчинението (подравняване на текста, отстъп при абзац, оформление на титулна страница, съдържание, библиография и др.).

На титулната страница посочете: университет, факултет, име на студента, курс, форма на обучение, фак. номер, номер на индивидуалния протокол, ако се явявате с такъв, име на научния ръководител и година на предаване на писмената работа.

Изпратете курсовите работи до 19:00 часа на 09.09.2022 г., на e-mail: r.d.karabadzhakova@ts.uni-vt.bg

Предадени след посочения срок писмени работи няма да бъдат разглеждани и оценявани!

На вниманието на колегите с индивидуални протоколи: Посочената дата е крайна и окончателна за полагане на изпит по учебната дисциплина „Юридическа техника“ за академичната 2021/2022 година!

гл. ас. д-р Росица Динева-Карабаджакова


Уважаеми колеги,
Изпитът по дисциплината "Гражданско процесуално право" за студентите - редовна и задочна форма на обучение, както и студенти с издадени индивидуални протоколи, специалност "Право" ще се проведе на 07.09.2022 г. от 10.00 ч. в зала № 700 на Корпус № 5 на ВТУ присъствено и под формата на писмен тест.

Последната проверка за издадени и генерирани индивидуални изпитни протоколи по учебната дисциплина „Гражданско процесуално право“ в Е-ПРЕПОДАВАТЕЛ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде направена до 16.00 ч. на 05 септември 2022 г.

В случай на възникнали въпроси, може да се обръщате към гл. ас. д-р Борислав Борисов и ас. Йоана Мирчева на служебните пощи, които се намират в техните профили на сайта на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.Уважаеми колеги,
Изпитът по дисциплината "Право на Европейския съюз" за студентите - редовно обучение от специалност "Право" и специалност "Национална сигурност" ще се проведе на 08.09.2022 г. от 11.00 ч. в устна форма.

Изпитът за студентите - задочно обучение от специалност "Право" и специалност "Национална сигурност" ще се проведе на 08.09.2022 г. от 16.00 ч. присъствено под формата на писмен тест с 30 въпроса с четири възможни отговора, само един от които е верен.

С уважение,
Доц. д-р Станислав Костов

СПОДЕЛИ В