Практики и стажове

Междусеместриален стаж през време на курса на обучение

В посока на подобряване на практическото обучение на студентите в Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са създадени добри традиции в сферата на учебните стажове. По време на курса на обучение се осъществява практическа подготовка на студентите от спец. Право, чрез провеждане на междинни учебни стажове, както следва:

II курс (четвърти семестър) – учебна практика по административно право и процес в общинските и областни администрации.

III курс (шести семестър) – учебна практика по гражданско и наказателно право в Районен съд и Районна прокуратура.

IV курс (осми семестър) – учебна практика по в Окръжен съд и Окръжна прокуратура

Организацията на междинните учебни стажове отговаря на разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност Право и професионална квалификация „юрист“, която изисква от втори до четвърти курс студентите да провеждат задължителна учебна практика не по-малко от две седмици годишно в администраците на изпълнителната власт (по публичноправни науки) и на съдебната власт (по гражданскоправни науки и наказателноправни науки).

В съотвествие с изискванията на наредбата, стажът се осъществява и ръководи по предварително изготвена подробна учебна програма, съгласувана с министъра на правосъдието. Стажът се провежда в рамките на две учебни седмици, под прякото ръководство на преподавател и в сътрудничеството с представители на съответната институция. Изискването на Наредбата за осъществяване на текущ контрол при провеждането стажовете се осъществява от преподавателите, които ги ръководят, а ефективността на стажа се проверява чрез изготвянето на доклади от студентите.

СПОДЕЛИ В