Материално-техническа база

В рамките на Великотърновския университет е приет План за действие по мерките на Стратегията за развитие на Университета (2017-2025 г.). Част от него са плановете за развитие на материално-техническата и информационната база на Университета, вкл. и Корпус № 5 на ВТУ, в чиито учебни зали се провеждат учебните занятия на студентите от спец. Право.

Една от заложените цели е ефективно управление, информационна сигурност и финансова стабилност. Като дейности съответстващи на посочената цел са: осигуряване на информационна сигурност във всички структури и дейности на Университета: разработване и утвърждаване на проект за информационна сигурност на Университета; изграждане на модерна информационна инфраструктура за реализиране и оценяване на академичното качество на основата на достъпност, прозрачност на взетите решения, онлайн достъп и обмен на данни и документи в реално време.

За учебно-преподавателската и научноизследователската дейност, обучението на студентите и докторантите от Юридическия факултет се използва материално-техническата база на учебен Корпус № 5 на ВТУ и общоуниверситетската база.

Материално-техническата база е изграждана в продължение на много години от създаването на ВТУ с държавна субсидия, собствени приходи, дарения, и по линията на различни  национални и международни програми и проекти.

Занятията се провеждат в общоуниверситетски учебни зали, условията, в които (размери, брой места, обзавеждане, възможности за ползване на съвременни аудио-визуални технически средства и седмична натовареност) дават възможност за провеждането на ефективен и качествен учебен процес. Базата е разделена на: лекционни и семинарни зали, компютърни кабинети, кабинети на преподавателите и други помещения.

Осигурена е аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост на всички студенти, обучавани в спец. Право, съгласно изискванията на РИОКОЗ. Аудиторната площ за учебна заетост в кв. м на 1 студент, съгласно изискванията на РЗИ (РИОКОЗ), са: 1.4 – 1.5 кв. м площ на 1 студент за лекционните зали и 2.0 кв. м площ на 1 студент за лабораториите .

Обучението в спец. Право е осигурено с необходимите лекционни, семинарни зали и кабинети в Корпус № 5 на ВТУ. За семинарни занятия обикновено се използват –9 учебни зали от № 700 до № 722, разполагащи с 30 до 60 места. За нуждите на лекционните курсове се използват аудиторни зали (№ 700 и № 708) всяка с около 60 места, както и зали № 1 (БИЦ) - 120 места, и № 101- 80 места. Общата аудиторната площ за обучаваните студенти от спец. „Право“ е 1 241 кв. м.

При необходимост от използване на видеотехника, студентите се насочват към зала № 1 (до БИЦ) и залите на Аудиовизуалния център на Университета. При презентации с мултимедия лекциите се провеждат в аудитории № 1 (до БИЦ) и № 700, които разполагат с необходимото оборудване. Студентите от спец. Право имат възможност да се обучават в 32 зали на Корпус № 5. Общият брой места, с които разполагат залите за аудиторна работа е приблизително 800.

За нуждите на Юридическия факултет се ползва компютърна зала (№ 417) с 10 работни места. Студентите от ЮФ могат да ползват компютрите в БИЦ, което напълно задоволява техните нужди. Налице е възможност студентите да ползват и собствени преносими компютри, което ги улеснява при изпълнението на някои практически задачи и проекти.

Осигурена е работа в университетската локална мрежа и постоянна Интернет – връзка. Създадена е база от сканирани карти на електронни носители (CD-R). Използват се и услугите на Копирния център на Университета (оборудван от Xerox).

Оборудвана е специална Съдебна зала на ЮФ (№ 709), която може да се използва от студенти и преподаватели при провеждане на симулирани съдебни процеси. Залата разполага с 20 места, интерактивна дъска, точка за безжичен интернет.

Юридическият факултет разполага с достатъчно компютри, принтери и необходимите технически ресурси, улесняващи работата на преподаватели, докторанти и обучението на студентите от спец. Право. Осигурен е свободен Интернет-достъп, в това число и безжичен, както и възможност за използване на Юридическата информационна система АПИС относно националното и Европейско законодателство, съдебната практика на Конституционния съд, върховните съдилища (Върховен касационен съд, Върховен административен съд) и др.

На разположение на преподавателите, докторантите и студентите от ЮФ са още и компютрите в компютърните зали на Корпус № 5 и останалите сгради на ВТУ, както и тези, които се намират в различните библиотечни и информационни центрове – общо близо 200 компютъра, които се използват и от студентите в различните специалности на ВТУ. За нуждите на докторантите от ЮФ може да бъде използвана и специално пригодена зала № 316, която е оборудвана и разполага с 21 компютърни конфигурации.

Компютърна зала (№ 417), която се използва и от студентите от ЮФ разполага с 10 бр. компютърни конфигурации за студенти. При необходимост може да се използва и компютърната зала към Аудиовизуалния център.

На територията на ВТУ е осигурен пълен достъп, както на преподаватели, така и на студенти, до безжичен интернет с висока скорост. Развитието на обучението по спец. Право през отчетния период се базира на материалната база на посочените зали в Корпус № 5 и специализираната компютърна зала № 417 на същия корпус. Студентите могат да ползват и компютърните конфигурации, намиращи се в Правната клиника на ЮФ на ВТУ. През 2017 г.  е оборудвана зала № 722 разполагаща с 30 места с 3 компютърни конфигурации, шрайбпроектор, мултимедия, интерактивна дъска, точка за безжичен интернет, които могат да се ползват от студенти и преподаватели в тяхната научно-изследователска дейност.

Общата квадратура на трите компютърни зали е 103 кв. м. На 100 студенти от спец. Право се пада 1.03 кв. м. площ на компютърните зали в Корпус № 5. На сто студенти от спец. Право (редовна форма на обучение) се падат по 0,35 бр. компютри, съобразно броя на компютърните конфигурации в трите компютърни зали на Корпус № 5.

За нуждите на докторантите в ЮФ е оборудван специализиран докторантски кабинет (№ 719), разполагащ с три компютърни конфигурации.

СПОДЕЛИ В