Връзки с бизнеса и обществени организации

Юридическият факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ поддържа контакти с редица обществени организации и държавни институции – други висши учебни заведения в страната и чужбина, съдебни институции (съдилища, прокуратура и следствени органи), областна и общинска администрация, други административни институции и органи, адвокатски колегии, Съюза на юристите в България, Съюза на учените в България и др. Тези многообразни контакти позволяват провеждане на пълноценна подготовка на юридически кадри и реализация на млади специалисти в практиката, както и спомага за организиране на съвместни инициативи, проекти и обучения за студентите и преподаватели от Факултета.

За ръководството на ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е особено сериозна грижата за създаването на постоянно действаща система за връзки с обществени организации и проследяване на професионалната реализация на студенти. Именно след дипломиране на завършилите студенти от ЮФ и приключване на обучението им във ВТУ, се установяват връзки вече като практикуващи юристи в държавни институции, частни съдебни изпълнители и нотариуси, свързани с подкрепа и ресурсно осигуряване на научни прояви в професионалното направление, участие в университетски, национални и международни проекти, подкрепа за изграждане на научноизследователски центрове и издателската дейност, по проекти и участия, стимулиращи международната дейност на Факултета.

През последните години се създаде постоянна връзка с Центъра за обществена подкрепа - гр. Велико Търново и SOS – Детски селища за гр. Велико Търново и Правната клиника за извънсъдебно разрешаване на спорове към Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, свързана с предоставяне на правни консултация на социално слаби граждани от област Велико Търново от студенти на Факултета, провеждане на съвместни образователни и социални инициативи всяка година.

Връзките на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Юридическия факултет с външни фирми и организации дадоха възможност през 2017 г. със съдействието на фирма „First Online Solutions“ да бъде оборудвана учебна зала за учебни практики по правни науки с три компютърни конфигурации.

СПОДЕЛИ В