Проектна дейност

2017 година

„Иновативни подходи за повишаване социалното функциониране на деца и младежи“

Международна научна конференция „Фолклор и образование – актуално състояние и перспективи“

2016 година

Повишаване научния потенциал на катедра "Педагогика" чрез стимулиране на изследователската и публикационната дейност в международното научно пространство

2014 година

Интенцията на професионалното образование във ВУЗ в контекста на компетентностния подход

2013 година

Ролеви модели във възпитанието по родителство

2010 година

Алгебрични, геометрични и стохастични приложения при защита на информацията

Библиографска система за организиране, съхранение и използване на дигитализирана научна литература

Изследване и прилагане на 3D технологии за създаване на интерактивни виртуални пространства

Изследване на образователната интеграция на децата / учениците със специални образователни потребности

Математически модели в комуникациите

Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца - имигранти

Университетска лаборатория за изследване на съвременни технологии в обучението по математика

Управление на научно-изследователски проекти във висшите училища

2009 година

Приложение на компютърните и комуникационни системи и технологии в молибното обучение и мобилния бизнес

Математически методи за управление и за обработка на данни

2008 година

Анализ на съвременните подходи и средства за усвояване на знания в областта на компютърните мрежи и комуникации

Виртуална реалност в образованието

Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство

Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика - дидактически модели и технологии

Нови предизвикателства в технологиите за програмиране, компютърните алгоритми и обучението във висшите училища, свързани с тях

Подадена ръка

Разработване на методи, модели, алгоритми и програми, свързани с линейни и адитивни кодове, използвани за защита на информацията

СПОДЕЛИ В