Център за философски изследвания

Центърът за философски изследвания е учреден решение на АС – протокол № 10 от 19.12.2005 г.) за неговото учредяване и приемане на неговия статут. Стратегия за неговото развитие е приета с решение на ФС на Философски факултет (3.11.2008 г.) и утвърдена с решение на АС (протокол № 1/26.01.2009 г.). Центърът за философски изследвания е обслужващо научно-изследователско звено за осъществяване на фундаментални и приложни научни изследвания във всички области на философските науки. Основа задача на Центъра за филосфски изследвания е привличането на студенти и докторанти за участие в научно-иследователска дейност. Това се осъществява чрез семинарна и кръжочна работа, възлагане на индивидуални и колективни проучвания, преводи и обсъждане на нови книги.

Центърът подкрепя издаването на студентското списание „Перспективи“, което започна в УИ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в момента е международно научно списание на основания от наши възпитаници Институт „Перспективи“.

Центърът проведе и няколко семинара за методическите аспекти на преподаването на философските дисциплини в учебната база на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Арбанаси с участието на колеги от СУ „Св. Климент Охридски“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Ръководител-координатор: гл.ас.д-р Анна Иванова

Контакти: philos@uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В