Проектна дейност

Проучване на нагласите към домашното насилие


2016 година

Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите

2015 година

Изследване на историческото развитие на психологията във Великотърновска и Сливенска област през периода 1878 г. - 1944 г.

2014 година

Практики на комуникативната технология на обучението във ВУЗ

2013 година

Нови предизвикателства пред регионалната сигурност на Балканите

2012 година

Проектно ориентирано обучение на студентите от специалност "Психология"

Научни изследвания върху интеркултурната компетентност у студенти, изучаващи чужди езици и култури (в национален и европейски контекст)

2010 година

Научно-приложни изследвания на европейски университетски стратегии и практики за развитие на чуждоезикова компетентност

2009 година

Съвременни методи и техники на преподаване на чужд език на студенти в специалностите Начална педагогика с чужд език, Предучилищна педагогика с чужд език и на студенти неспециалисти

2008 година

Перспективи и наследство на философията в България

СПОДЕЛИ В