Текущи съобщения

До студентите, които заминават на бригади
Уведомяваме Ви, че няма да има извънредна изпитна сесия за заминаващите на бригада. Изпитите трябва да се полагат в сесиите определени с Ректорска заповед № РД-10-1610/11.09.2023 г.

От Деканата


До студентите, от специалност "Национална сигурност", редовно и задочно обучение, които не са положили изпита по "Право на Европейския съюз" при доц. д-р Станислав Костов и им предстои явяване на държавен изпит,

На 15.01.2024 г. от 11:00 часа ще се проведе извънреден изпит по "Право на Европейския съюз" за студентите, които са семестриално завършили и им предстои явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа. Изпитът ще се проведе под формата на писмен присъствен тест за допускане до устен изпит по Право на Европейския съюз. Тестът ще се състои от 30 въпроса с четири възможни отговора, само един от които е верен. Всеки верен отговор се оценява с една точка. Всички студенти, които са получили 11 и повече точки, ще бъдат допуснати до устен изпит, който ще се проведе присъствено на 15.01.2024 г., от 13:30 чaса.

На извънредния ликвидационен изпит по "Право на Европейския съюз" имат право да се явят всички студенти, които имат генериран индивидуален протокол, приключили са срока на обучението си и на които предстои явяване на държавни изпити или защита на дипломна работа.

С уважение,
От доц. д-р Станислав Костов


До студентите, от специалност "Национална сигурност", ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение, които не са се явили на практиките през учебната 2022-2023 г., предлагам следната организация на ликвидационната сесия на студентите от втори, трети и четвърти курс:

  1. На 04 септември 2023 г. и на 05 септември 2023 г. ще се проведат практики по курсове, както следва:
    1. На 04 септември 2023 г. за втори и четвърти курс, редовно и задочно обучение от 09:00 часа в Община Велико Търново, стая 505;
    2. На 05 септември 2023 г. за трети курс, редовно и задочно обучение от 09:00 часа в Община Велико Търново, стая 505.

От Деканата

До студентите, от специалност "Национална сигурност", ОКС "бакалавър",
Напомняме Ви, че на изпита по "Право на Европейския съюз", насрочен за 26 юни 2023 г., от 10:00 ч., могат да се явят само студенти в редовна форма на обучение, от специалностите "Право" и "Национална сигурност", включително такива, които са завършили семестриално в редовна форма и имат издаден индивидуален протокол.

На изпита няма да се допускат студенти в задочна форма на обучение, включително семестриално завършили.


До студентите, от специалност "Национална сигурност", ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение, на които им предстои редовна държавна изпитна сесия/защита на дипломни работи през месец юни 2023 г. за учебната 2022-2023 г.

Датата за изпита по дисциплината "Криминалистика" при доц. д-р Иван Видолов е 15 юни 2023 г. Изпитът ще се проведе онлайн. На изпита може да се явят студентите, които имат генериран индивидуален протокол, на които им предстои явяване на държавни изпити/защита на дипломни работи през месец юни 2023 г. за учебната 2022-2023 г.

Датата за изпита при доц. д-р Станислав Костов е 07 юни и 26 юни 2023 г. Изпитът ще се проведе присъствено. На изпита може да се явят студентите, които имат генериран индивидуален протокол и на които им предстои явяване на държавни изпити/защита на дипломни работи през месец юни 2023 г. за учебната 2022-2023 г.

От Деканата


До студентите, от специалност „Психология“, ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение, същото и друго направление, на които им предстои редовна държавна изпитна сесия/защита на дипломни работи през месец юни/юли 2023 г. за учебната 2022-2023 г.

Извънредната семестриална сесия ще се проведе на 16 юни 2023 г. На извънредната сесия може да се явят студентите, които не са завършили семестриално и на които им предстои явяване на редовна държавна изпитна сесия/защита на дипломни работи през месец юни/юли 2023 г. за учебната 2022-2023 г. Студентите се явяват с генериран индивидуален протокол.

От Деканата

До студентите, заминаващи на бригада за летния семестър на учебната 2022-2023 г.


Извънредната изпитна сесия за студенти, заминаващи на бригада за летния семестър на учебната 2022-2023 г. ще се проведе в периода от 15.05.2023 г. до 19.05.2023 г., като студентите представят копие от трудов договор към подаденото заявление.


От ДеканатаДо студентите, от специалност "Национална сигурност", редовно и задочно обучение, които не са положили изпита по "Право на Европейския съюз" при доц. д-р Станислав Костов и им предстои държавен изпит,

На 20.01.2023 г. от 12:00 часа ще се проведе писмен присъствен тест за допускане до устен изпит по "Право на Европейския съюз". Тестът ще се състои от 30 въпроса с четири възможни отговора, само един от които е верен. Всеки верен отговор се оценява с една точка. Всички студенти, които са получили 11 и повече точки, ще бъдат допуснати до  устен изпит, който ще се проведе присъствено на 22.01.2023 г., от 9:00 часа.

На извънредния ликвидационен изпит по "Право на Европейския съюз" може да се явят всички студенти, които имат генериран индивидуален протокол, приключили са срока на обучението си и на които предстои явяване на държавни изпити.Hа вниманието на студентите ОКС „бакалавър“, първи курс, задочно обучение във Философски факултет за учебната 2020/2021 г.

Във връзка със Заповед № РД-10-1011/28.07.2020 г. от Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Деканското ръководство на Философски факултет организира срещи (присъствени) с новоприетите студенти след средно образование в I курс, задочна форма на обучение, на които ще бъде представена електронната система Е-студент. Графикът на срещите е както следва:

  1. На 03 септември 2020 г. от 11:00 часа, Корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала БИЦ – среща със студентите в I курс в задочна форма на обучение, специалност „Национална сигурност“. Представители на факултета, ангажирани с разясняването на работата с електронната система „Е-студент“ – проф. дн Вихрен Бузов, проф. дпн Тодор Галунов, проф. д-р Георги Камарашев и ас. д-р Тихомир Солаков;
  2. На 11 септември 2020 г. от 11:00 часа, Аулата на Университета (сградата на Ректората) – среща със студентите в I курс, задочна форма на обучение, специалност „Психология“. Представители на факултета, ангажирани с разясняването на работата с електронната система „Е-студент“ – доц. д-р Милена Моцинова – Бръчкова и проф. д-р Велислава Чавдарова;
  3. На 14 септември 2020 г. от 12:00 часа, Корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала 500 – среща със студентите в I курс, задочна форма на обучение, специалност „Философия“. Представители на факултета, ангажирани с разясняването на работата с електронната система „Е-студент“ – проф. дн Вихрен Бузов, проф. дн Мариета Ботева, доц. д-р Сашо Марков, доц. д-р Иво Дочков и гл. ас. д-р Милен Маринов.
  4. На 16 септември 2020 г. от 13:00 часа, Корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, зала 508 – среща със студентите в I курс, задочна форма на обучение, специалност „Политология, социология и културология“. Представители на факултета, ангажирани с разясняването на работата с електронната система „Е-студент“ – доц. д-р Ангелина Марковска и гл.ас д-р Олга Стоянова

План – график за провеждане на очните занятия със студенти магистърска програма по “Психология”

Уважаеми колеги,
Информираме ви, че учебните занятия на студентите, обучаващи се в МП "Психология",  пети семестър ще се проведат с отдалечен достъп от 1.10.2020 г. до 20.10.2020 година. В посочения период ще имате достъп до учебни ресурси чрез платформата Е-студент.

Първа сесия на Студентски четения на Философски факултет


Участие в програма „Еразъм+“

СПОДЕЛИ В