За катедрата

Специалност “Философия” е разкрита във Великотърновския университет с инициатива на местни преподаватели и знакови за философията в България фигури като проф. Ради Радев, проф. Витан Стефанов, проф. дфн Николай Николов и др, с решаваща подкрепа на доц. Ламбо Кючуков и проф. Николай Василев, тогава на ключови позиции в МОН. Първият випуск започва обучението си преди 25 години, през учебната 1992-1993г. Първоначално специалността е в рамките на Исторически факултет и се обслужва от катедра “Философия”, която води обучението по философски дисциплини пред други специалности. При създаването на Философски факултет, съставът е разделен в две катедри като техни първи ръководители са проф. дфн Николай Николов на катедра „Философски науки” и доц. д-р Евлоги Данков на катедра „История на философията”. Впоследствие катедра „Философски науки” е ръководена от доц. д-р Сашо Марков и проф. д-р Здравко Иванов, а „История на философията” - от проф. дфн Лъчезар Андреев, доц. д-р Митко Момов и доц.д-р Росен Рачев.

Днес в специалността се обучават около 140 студента в бакалавърска, магистърска и докторска степен на обучение. За професионално им развитие екипът на специалността организира извънучебни форми на творчески изяви, студентски конференции, публикации в студентски списания, обучения и стажове извън страната. Студентите са активни участници в изследователските дейности на факултета. Техните ангажименти не се изчерпват с присъствието на лекции и упражнения. Това активно сътрудничество е заложено в принципите на специалността:

  • ангажираност с най-актуалните философски направления и дискусии,
  • подготовка на специалисти с умения за практическо решаване на проблеми,
  • широкопрофилност и интегративност на обучението.

Редица дисциплини от учебния план на специалността са ориентирани към изграждане на собствен облик на обучението по философия във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Стремежът е да се постигне балансирана бакалавърска програма, даваща възможност за по-нататъшно развитие и в двете доминиращи философски традиции – континенталната и аналитичната, в които предлагаме магистърски и докторски програми.  Отличителен за специалността характер имат дисциплините “Философия на религията”, “История на българската философска мисъл”, “Аксиология”, “Философия на културата”. В същото време се съхранява акцентът върху логиката и близки до нея дисциплини от рубриката на аналитичното направление (логическа семантика, история на логиката, философия на езика, философия на правото, социология на знанието). Авторски платформи, в духа на най-добрите традиции в тези области, има и в дисциплините философия на политиката и онтология. Те се четат от наши преподаватели с утвърден в национален мащаб научен авторитет с изследвания и резултати в тези области. Специално трябва да отбележим приноса към българската университетска философия на нашия покоен колега проф. д.ф.н. Николай Николов, пръв ръководител на Катедра „Философски науки” и бивш зам. декан, почетен професор на Философски факултет, за когото УИ “Св. св. Кирил и Методий” издаде през 2002 г. юбилеен сборник в библиотека „Диоген” „Ценности и ценностни ориентации”. Той бе пионер на аксиологическите изследвания у нас. Развиваше собствена концепция, близка по дух на немския идеализъм, която изглежда напълно еретично на силно идеологизираното поле на философията през 80-те години. За него ценностите не съществуват обективно, а се конструират в акта на оценката, оценъчните съждения имат собствено познавателно съдържание (“Оценката”,НИ, 1982). Тази линия на анализ днес се развива от наши колеги, работещи в областта на аксиологията и социалната философия. Признание за успешна работа са високите оценки при акредитацията на професионалните направления.

Международният ни авторитет и признание се измерва с научни програми, проекти и споразумения за сътрудничество. Философски факултет поддържа особено интензивни контакти с редица авторитетни партньори от ЕС и региона на Балканите. Най-активни партньорства поддържаме в Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Македония, Турция. Имаме споразумения за сътрудничество с Янина, Гърция и Ниш и Нови сад, Сърбия. Работим с партньори в Русия и Украйна. В последните няколко години контактите ни с румънски академични институции имат водеща позиция. С Университета в Крайова, Факултет за социални науки, осъществихме големия проект „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. на стойност 486 000 евро. Съвместно проведохме обучителни модули, емпирични изследвания в крайдунавските региони, изградихме центрове за трансгранично сътрудничество. Не по-малко значими са и нашите отношения с Университета в Букурещ, Философски факултет. Редовно участваме в конференции във Велико Търново и Букурещ, обменяме преподаватели по програма Еразъм, дискутираме възможности за съвместни програми и участия в проекти. Важен партньор за нас е и Румънската академия на науките – филиал Яш, която заедно със Северния Университет в Бая Маре провежда голям проект по ОП „Управление на човешките ресурси” „Обществото на знанието – изследвания, дебати, перспективи” 2010-2012 г. Проф. д.н. Вихрен Бузов участва в проекта и в пет от проведените конференции, както и в следващи проекти. С Висшата школа за административни и политически науки в Букурещ поддържаме интензивни отношения и кандидатстваме съвместно по европейски проекти.

Можем да отчетем активно сътрудничество с Отдела за публична дипломация при Главната квартира на НАТО в Брюксел. Ние осъществихме две посещения там (2006 и 2009 г.), а през 2007 г. д-р Надя Миланова от НАТО изнесе публични лекции пред наши студенти. През 2008 г. наш проект съвместно с НВУ „В. Левски” за провеждане на Международна конференция „Политика и национална сигурност” получи подкрепа на НАТО на стойност около 4000 евро. Конференцията премина при сериозен успех. Благодарение на усилията за международно сътрудничество, днес Философски факултет на Великотърновския университет е утвърден център за социални изследвания на Балканите и домакин на престижни международни научни форуми.  След нея се проведоха още 10 конференции по проблеми на сигурността и резултат от всичко това е преминаването на специалност „Национална сигурност“ с разкриване на катедра във Философски факултет.

В структурата на Философски факултет съществуват три изследователски центъра със собствени статути, два от които - Центърът за трансгранични изследвания и Центърът за философски изследвания – осъществяват и проекти с философски характер с финансиране от Европейски програми, Фонд „Научни изследвания” на МОН и други подкрепящи фондове.

Сред видните възпитаници на специалността са 16 млади доктори, някои от които вече доценти, работещи в различни академични звена в страната. Освен в научноизследователското направление, тези наши възпитаници, които остават в България, се реализират и в различни практико-приложни насоки – учители, журналисти, политици, експерти в институции и в културната сфера. Много от тях са заемали или в момента заемат отговорни държавни постове, реализират предприемачески проекти. Трябва специално да отчетем, че във времето процентът на реализирани наши възпитаници бележи непрекъснат ръст.

СПОДЕЛИ В