За катедрата

Специалност “Психология” е разкрита във Великотърновския университет с инициатива на местни преподаватели и знакови за психологията в България фигури като доц.д-р Илия Стойков, проф. Стоян Горчев, проф. Георги Йолов, проф. Дончо Градев проф. Любомир Георгиев,  проф. Димо Йорданов и др, и с решаващата подкрепа на доц. Ламбо Кючуков и проф.Николай Василев, тогава на ключови позиции в МОН. Първият випуск започва обучението си преди 27 години, през учебната 1993 - 1994 г. При създаването си специалността е в рамките на Педагогическия факултет и се обслужва от катедра “Психология”, която води обучението и пред други специалности. Първоначално катедрата е ръководена от доц.д-р Илия Стойков, а в състава и са  учени като проф. Д.Василев, проф. Н.Василковски, гл.ас. Цветан Христов, ас. С.Азгоров. В годините ръководители на катедра „Психология“ са доц.д-р Петър Иванов, доц.д-р Колю Тодорков, проф.д-р Минко Хаджийски, проф. д-р Даниела Тасевска и др.

Днес в специалността се обучават над 800 студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен. За професионалното им развитие екипът на катедра „Психология“ организира извънучебни форми на творчески изяви, студентски конференции, публикации в студентски списания, обучения и стажове в и извън страната. Студентите са активни участници в изследователските дейности и на факултета. Техните ангажименти не се изчерпват с присъствието на лекции и упражнения. Това активно сътрудничество е заложено в принципите на специалността:

  • ангажираност с най-актуалните психологически направления и дискусии,
  • подготовка на специалисти с умения за практическо решаване на проблеми,
  • широкопрофилност и интегративност на обучението.

Редица дисциплини от учебния план на специалността са ориентирани към изграждане на собствен облик на обучението по психология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Стремежът е да се постигне балансирана бакалавърска програма, даваща възможност за по-нататъшно развитие и в двете доминиращи психологически традиции – аналитичната и практико-приложна, в които предлагаме магистърски и докторски програми.  Отличителен за специалността характер имат дисциплините “История на психологията”, “Психология на личността”, “Социална психология”, “Клинична психология”и др. В същото време се съхранява акцентът върху общата психология и близки до нея дисциплини от аналитичното направление.

 Авторски платформи, в духа на най-добрите традиции в тези области, има и в социалнопсихологическия тренинг, организационната психология, психотерапията, диференциалната психология, политическата психология и др. Те се четат от наши преподаватели с утвърден в национален мащаб авторитет и значими научни и приложни изследвания в тези области. Специално трябва да отбележим приноса към българската университетска психология на нашия покоен колега доц.д-р Илия Стойков, пръв ръководител на Катедра „Психология”, декан на Философски факултет и заместник ректор на ВТУ, в чест на когото зала 501 беше официално назована с неговото име. Доцент Стойков е автор на редица учебници, които се използват и днес, а неговата богата библиотека е на разположение на нашите студенти, дарена от наследници му.

Международният ни авторитет и признание се измерва с научни програми, проекти и споразумения за сътрудничество. Философски факултет поддържа особено интензивни контакти с редица авторитетни партньори от ЕС, Русия, Украйна и региона на Балканите. Най-активни партньорства поддържаме в Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Македония, Турция. Имаме споразумения за сътрудничество с град Янина, Гърция и градовете Ниш и Нови Сад, Сърбия. Работим с партньори от Русия и Украйна. В последните няколко години контактите ни с руски академични институции имат водеща позиция. С Университета в град Твер, Факултет по психология, разработихме съвместна магистърска програма. Ежегодно провеждаме съвместни конференции и научни изследвания. Не по-малко значими са и нашите отношения с Университета в град Букурещ, Философски факултет. Редовно участваме в конференции във Велико Търново и Букурещ, обменяме преподаватели по програма „Еразъм+“, дискутираме възможности за съвместни програми и участия в проекти. Важен партньор за нас са Руската и Румънската академия на науките.

В структурата на Философски факултет съществуват три изследователски центъра, един от които е Центърът по психология, а другите два са със самостоятелен статус - Центърът за трансгранични изследвания и Центърът за философски изследвания. Те осъществяват проекти с философски и психологически характер чрез финансиране по европейски програми, фонд „Научни изследвания” на МОН и други подкрепящи фондове.

Сред видните възпитаници на специалността са над 30 млади доктори, някои от които вече доценти, работещи в различни академични звена в страната и чужбина. Освен в научноизследователското направление, тези наши възпитаници се реализират и в различни практико-приложни насоки – като психолози, психотерапевти, клинични психолози, мениджъри човешки ресурси, учители, журналисти, политици, експерти в социални и образователни институции и в културната сфера. Много от тях са заемали или в момента заемат отговорни държавни постове, реализират предприемачески проекти. Трябва специално да отчетем, че във времето процентът на реализирани наши възпитаници се увеличава непрекъснато.

СПОДЕЛИ В