Излезе от печат книга, посветена на Великотърновския университет

Излезе от печат книгата на заслужилия немски българист, славист и балканолог проф. Хелмут Вилхелм Шалер Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union „Българският език в миналото и настоящето. От старобългарския към език на Европейския съюз“ (Мюнхен, 2018).

„Не само на национално, но и на международно равнище Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ има особени заслуги за изследването на българския език от историческа и съвременна гледна точка“ (Х. В. Шалер).

Проф. Шалер е член на редица авторитетни международни научни общности: на Societas Linguistica Europaea (от 1975), на Научния съвет на Обществото за Югоизточна Европа в Мюнхен, член е на Комисията по история на славистиката, на Комисията по граматичен строеж на славянските езици, председател на Комисията по балканско езикознание към Международния комитет на славистите. Председател е (от 1996) на Немско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България със седалище в Берлин. На проф. Шалер се дължи възстановяването на основаната от Густав Вайганд Българска библиотека (Bulgarische Bibliothek) от 1977, на Българска сбирка (Bulgarische Sammlung), Годишник България (Bulgarien Jahrbuch). Той е почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор на многобройни публикации на българистична, славистична и балканистична проблематика. Няколко пъти той е гостувал във Великотърновския университет и е редовен участник в международните научни конференции по устна комуникация, организирани от Катедрата по съвременен български език

 

СПОДЕЛИ В