Материално-техническа база

Във Философски факултет непрекъснато се развива и усъвършенства материално-техническата база за обучение и изследователска дейност в съответствие със спецификата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Аудиторната база за обучението на нашите студенти е изключително съсредоточена в Корпус 5 (К5).

От разположените там зали часовете на нашите студенти, които се планират централно от Учебен отдел са съсредоточени предимно в зали 101, 102, 103, 400, 407, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 510, 506, 522, 523.  В кабинет 513 се намира отскоро и Центъра за трансгранични изследвания. От учебната 2012 – 2013 с Решение на АС (Пр.№3/19.03.2012 г.) се прие Статут за работата на Център по психология. Понастоящем  той е локализиран  в  кабинет 501, който е и аудитория на името на доц .д-р Илия Стойков – основател на специалност и  Катедра „Психология“ и в него се помещава неговата лична библиотека, дарена от съпругата му, която наброява над 2000 тома. Там се намират и дарения от доц. д-р Бойко Великов.Организация „Делта Про“ се ангажира с обзавеждането на кабинет 502 като извърши мебелно обзавеждане, постави голям прожекционен екран и закупи мултимедия.

В новото крило на К5 също бяха изградени нови, отлично оборудвани зали, където се планират занятия главно на студенти от ОКС – “Магистър“. Аудиторната площ на 1 студент от ОКС “Бакалавър” е 3,95 кв.м. Брой работни места на 100 студенти в тези зали –  е 41.

Площта за изследователска дейност на 1 преподавател от професионалното направление е 1, 95 кв. м. (от една стая на катедрата, стая на Центъра за философски изследвания и на Центъра за трансгранични изследвания). Ако се прибавят компютърните зали на свободен достъп, тя става много по-голяма.

Философски факултет разполага със следната материална база за работа на катедрите и преподавателите: ст. 507 (Център за философски изследвания), ст. 509 и ст.510 (Катедра “Политология, социология и културология”), ст. 511 (Инспектор “Студенти”), ст. 515 (зам.-декани), ст. 517 (Катедра “Психология), ст. 519 (Катедра “История на философията”), ст.521 (Катедра “Философски науки”, ст. 518 (Декан), ст. 516 (Секретар на Философски факултет), ст.514 (организатори на учебния процес – философия, политология), ст.512 (Организатор учебен процес “Психология”).

С решения на АС учебните зали 522 и 500 носят имената съответно на “Акад. Васил Х. Стоянов Берон” и “Акад. Димитър Михалчев”. В кабинет 508 и 500 са постъпилите като дарения оборудване от Европейския център с ръководител доц.д-р Теодора Калейнска, а в 510 се намира библиотеката на ЕЦ.

Всички стаи на катедрите се намират на петия етаж в К5. В тях за отчетния период осигурихме общо 25 компютри, има и постоянен Интернет.

Други елементи на материалната база са мултимедиен проектор (5), 2 телевизори, 3 ксерокса, 4 мултифункционални устройства.

Друга специфична учебна база за обучението на студентите е разкритият с Решение на АС  Център за философски и политологически изследвания с приет от ФС и утвърден от АС статут. Той  функционира по научно-изследователски проекти, в които участват и студенти от специалност Психология.

Наша гордост е новата материална база в Центъра за трансгранични изследвания, който се създаде след обществена поръчка по Проект MIS-ETC Code 408 „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони” с водещ партньор Университет в Крайова, Факултет за социални науки.

Във Философски факултет се развива съвременна информационна база за обучение и изследователска дейност.  Факултативното компютърно обучение се осъществява в учебните компютърни зали в Ректората 200 а, 212, 426, 427, а по изключение в Корпус 3 (К3), който е оборудван с много зали с компютри (151 общо).

Допуска се и посещение на свободен достъп в обозначени в приложението компютърни зали. За административни, научно-изследователски и други потребности, свързани с учебния процес се използват и наличните във Философски факултет 25 компютри. Компютърни зали за достъп на студентите има и в непосредствена близост до Студентски общежития – в Бл.1, където е осигурена възможност и за включване на Интернет.

Брой компютри на 100 студенти за обучение в ОКС “Бакалавър” – 18. Площта на компютърни зали на  ОКС “Бакалавър” е  средно 3,95 кв. м. на студент от ОКС “Бакалавър”; Брой места в библиотеката на 100 студенти е 22. Брой места в информационните центрове – 13.

На разположение на нашите студенти са следните библиотеки и информационни езикови центрове: Централна библиотека, Филиал за учебници и учебни помагала, Библиотека БИЦ Корпус 5, библиотеките на всички информационни центрове.

Студентите по психология използват основно БИЦ Корпус 5, Централната библиотека и библиотеките на информационните центрове, от които най-богата сбирка по социални науки имат Британския, Австрийската библиотека, Френския и Немския центрове. Използваемостта на библиотеките от наши студенти нараства. Можем да твърдим, че между 15 и 20 % от използваемостта на БИЦ в К5 се дължи на студентите от ОКС “Бакалавър”, ОКС – “Магистър” и ОКС – “Доктор” в професионално направление 3.2. Психология.

Средно на студент от нашето професионално направление се падат по 34 книги и 1,8 периодични издания. Общо литературата по философски и социални науки в БИЦ К5, Централна библиотека и информационните центрове е 34 500 тома.

Университетското и факултетското ръководства имат своя политика за снабдяването на библиотеката с книги. По решение на АС 3% от печалбата от всяка магистърска програма отиват за закупуване на книги. Във всяка катедра има отговорници, които периодично предлагат списъци с нови книги за закупуване. Списъците се обобщават и се изпращат с докладна от Декана. По такъв път минава и абонамента на библиотеките, както и поръчването на нови книги от чуждестранни издателства.

Само в последните три години по проекти бяха закупени книги за повече от 5000 лв. По този начин се обновява и литературата на чужди езици. Относителният дял на нови книги от последните години доближава 25 %.

От книжния фонд по психология и философия например в БИЦ К5 близо 1/5 е от лични дарения на преподаватели. Специално са отделени книгите, които покойния философ, проф. д.ф.н. Николай Николов дари на библиотеката. Библиотеките са снабдени с внушителна електронна информационна  база. Наличните книги и печатни издания от последните години са достъпни на електронната страница на Университета. Всички информационни центрове разполагат с компютри и връзка с Интернет. Такива има и в библиотеката на БИЦ К5. Широки възможности има за използване на богати библиотечни бази данни – на свободен достъп има възможност за ползване на JSTOR и EBSCO (http://www.uni-vt.bg/1/?zid=83&page=843). Катедрите също разполагат с внушителна електронна книжна база, която се ползва от студентите.

СПОДЕЛИ В