Дейности

  • организира изготвянето и контролира изпълнението на графика на учебния процес в съответствие със ЗВО и действащите нормативни актове;
  • контролира подготовката и изпълнението на индивидуалните заповеди за натовареността на научно-преподавателския състав;
  • подготвя методически указания за приложение на нормативните актове, свързани с организацията на учебния процес;
  • организира изготвянето на статистическа информация и други сведения, свързани с учебния процес и резултатите от обучението;
  • организира периодични проверки за редовността на учебния процес и докладва пред ръководството на Университета;
  • координира и контролира подготовката и провеждането на практическото обучение на студентите;
  • води на отчет и регистрира дипломите за висше образование, европейските дипломни приложения, свидетелствата за квалификация и други документи, удостоверяващи форми и нива на обучение в Университета;
  • организира съхраняването и използването по предназначение на учебната документация в Университета;
  • при необходимост координира и съгласува учебната дейност с други отдели и административни звена на Университета.
СПОДЕЛИ В