За катедрата

Катедра „Национална сигурност“ е създадена във Философски факултет с решение на АС на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (Протокол № 7/27.07.2017 г.) като кадровият състав е утвърден с решение от 25.09.2017 г. (Протокол № 9, решение 7.4):

 1. проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
 2. проф. д-р Георги Василев Камарашев;
 3. проф. д-р Минко Стоев Хаджийски;
 4. проф. д-р Благой Никитов Видин;
 5. доц. д-р Цвета Тодорова Маркова;
 6. доц. д-р Владимир Николаев Владов.

За ръководител на катедра на нейното първо заседание бе избрана доц. д-р Цвета Тодорова Маркова като решението бе утвърдено от ФС на Философски факултет на 18.10.2017 г.

Катедрата отговаря за цялостната организация и провеждане на обучението по специалност „Национална сигурност“, професионално направление 9.1. Национална сигурност във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Специалността бе открита на основание решение за акредитация за откриване в Юридически факултет през 2015 г., но с решение на АС през 2017 г. бе прехвърлена във Философски факултет.

Целите и задачите на образователната политика на Философския факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” в осъществяването на обучението в професионалното направление 9.1 Национална сигурност съответстват на институционалната мисия, цели и задачи и в тях като най-важен акцент присъстват осигуряването на съвременно обучение и политиката за осигуряване на качеството.


ЦЕЛИ

 1. Съвременно обучение на кадри по национална сигурност в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда на основата на квалифициран преподавателски състав, съответствие с водещите тенденции в научното знание и практиката на функциониране на системата за национална сигурност, на модерна материална база и интегрален теоретико-приложен подход.
 2. Развитие на научни изследвания с приоритет в областта на националната и международната сигурност и обвързването им с процеса на обучение.
 3. Развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда.

ЗАДАЧИ

 1. Обучение на кадри, способни да отговорят на очакванията на обществото за гарантиране на националната сигурност във всичките й аспекти в условията на задълбочаваща се европейска и евроатлантическа интеграция, както и за създаване на условия за реализиране на интересите на Република България от стабилна среда за сигурност.
 2. Увеличаване на учебно-методическия фонд и развитие на наличната учебно-материална база за осигуряване на ефективно и качествено обучение.
 3. Развитие на самостоятелна образователна структура “Национална сигурност” във Философски факултет чрез попълването й с академичен състав и поемане на основните отговорности в обучението по специалността и развитие на научни изследвания.
 4. Повишаване на ефективността в подготовката на студентите за осигуряване на обща и специализирана подготовка и формиране на способности за преодоляване на заплахи за сигурността, за провеждане на специфични дейности за управление при кризи и осъществяване на други действия по реализиране на националните интереси от гарантиране на сигурност.
 5. Провеждане на изследователски и академични дейности съвместно с държавните институции, образователни структури и организации на гражданското общество, както и с партньори от чужбина за натрупване на опит и знания и разработване на иновативни решения с използване чуждестранната и международната теория и практика по проблемите на сигурността.
 6. Развитие на качествени научни изследвания по проблемите на националната и международната сигурност и свързването им с учебния процес чрез издаване на учебници и пособия.
 7. Разширяване и усъвършенстване възможностите на Университета за информационно осигуряване на политиката за национална сигурност с препоръки и експерти при подготовка на нормативна уредба, идентифициране на заплахи и провеждане на специфични дейности при кризи.
 8. Повишаване на качеството и квалификацията на академичния състав чрез хабилитиране, защита на докторати и разработване на проекти по професионалното направление.
 9. Усъвършенстване на учебната и научноизследователската база и адаптиране на научните изследвания към проблемите на специалността.
 10. Постоянно проучване на търсенето на кадри с висше образование по специалността “Национална сигурност” и професионалните изисквания към тях и съгласуване с потребителите на съдържанието и практическите насоки на обучението.
СПОДЕЛИ В