За катедрата
Катедра "Българска литература" е едно от основните научно-учебни звена във Филологическия факултет на Великотърновския университет. С преподавателската и научно-изследователската си работа екипът на катедрата е най-тясно обвързан със специалността "Българска филология" - редовно и задочно обучение, както и с обучението на студентите от специалностите "Български език и история", “Български и английски език”, "Български и немски език", "Български и руски език", "Български и френски език", "Славянска филология", "Балканистика", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Библиотечно информационни дейности", Книгоиздаване. При тези специалности катедрата покрива и осъществява всички лекционни курсове и семинарни занятия, произтичащи от Учебния план и отнасящи се с проблематиката си до фолклора и развоя на целокупната българска литература.

Отделни лекционни курсове се водят и по други специалности - към Историко-юридически факултет и към Православен богословски факултет.

1988 г. От ляво на дясно: доц. д-р Страхил Попов, проф. д-р Димитър Михайлов, проф. дфн Иван Станков, доц. д-р Стефан Коларов, проф. д-р Петър Стефанов, доц. дфн Виолета Русева, проф. дфн Георги Данчев, Атанаска Гавраилова (секретар), доц. д-р Ангел Тонов, Мира Костова (сътрудник на катедрата), акад. дфн Иван Радев, проф. дфн Анчо Калоянов, проф. дфн Елена Налбантова
СПОДЕЛИ В