Научно-художествени и спортни постижения на студенти от Великотърновския университет в периода м. декември 2016 – м. декември 2017 г.

 

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ И СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

В ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2016 – М. ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

 

ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

Мария Руменова Пашинска, бакалавърска програма „Компютърни науки“, III курс, ф. номер 13503. Бронзов медалист от Междууниверситетско състезание по математика, гр. София, провело се 16-18 декември 2016 г., Домакин: Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

Александър Пенчев Андонов, магистърска програма „Компютърни науки Приложни компютърни науки”, II курс, ф. номер МПИ – 10854р. Бронзов медалист от Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ), 19 до 21 май 2017 г. в к.к. Пампорово, при домакинството на Пловдивски университет Паисий Хилендарски”.

Александър Пенчев Андонов, магистърска програма „Компютърни науки. Приложни компютърни науки”, II курс, ф. номер МПИ – 10854р; Мария Петрова Димитрова, бакалавърска програма „Информатика“, I курс, ф. номер 18144; Юлия Исаева Исаева, бакалавърска програма „Компютърни науки“, III курс, ф. номер 13550;

Борислав Антонов Анчев, бакалавърска програма „Математика и информатика“, IV курс, ф. номер 15869.

Те са бронзови медалисти от Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ (НСОКМ)’2017, провела се от 27 до 29 октомври 2017 г. във Варна, при домакинството на ТУ - Варна.

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Саня Георгиева – специалност „ Журналистика“, 4. курс, - първи носител на стипендията на Българското дружество за връзки с обществеността на името на проф. Тодор Петев. Печели отличието с есе на тема „Промени в обществата, промени в общуването“ – м. март 2017;

Димитър Илиев Димитров – специалност „Български език и източен език“, 4. курс -  победител в националния кръг на състезанието за владеене на китайски език и познаване китайската култура „Китайски езиков мост“ 2017, представител на България в международния кръг на състезанието;

Йолина Николаева Василева – специалност „Педагогика на обучението по български език  и история“, 3. курс; паралелно се обучава в специалността „Национална сигурност“, 1. курс. Среден успех от семестриалните изпити през курса на обучение – 5.94. Студентката е представител на ФФ в Студентския съвет, отличава се с високо чувство за отговорност към учебния процес и образцова активност в извънаудиторната работа.

 

 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Силвия Иванова Йовчева,  Ю- 2324, спец. Право, IV курс, редовно обучение, спечелила през м. януари 2017 г. Първа награда за най-добро есе на тема „Брекзит – правна черна дупка“, организирано от г-жа Ева Мейдел, депутат от Европейския парламент;

Лора Петрова Любенова, Ю – 2113, спец. Право, V курс, редовно обучение, спечелила I-во място на конкурс за есе през 2017 г., организиран от Висш Адвокатски съвет на Република България;

Ленко Боянов Стойчев, Ю- 2164, спец. Право, V курс, редовно обучение, с многобройни участия в обучения по програма „Eразъм“ и „Еразъм +“ в Литва и Естония през целия период на обучение в Юридическия факултет;

Йоана Владимирова Мирчева, Ю– 2113, спец. Право, V курс, редовно обучение, спечелила специална награда за най-компромисен медиатор от проведеното на 15-17.12.2017 г. I-во национално състезание по медиация за студенти в гр. Варна, с участия в редица международни и национални състезания, кръгли маси и студентски научни форуми;

Диан Богданов Дачев, Ю – 2235, спец. Право, V курс, редовно обучение, спечелил награда за най-добра презентация на доклад на VII-мата студентска научна сесия, организирана от Юридическия факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“ под наслов „10 години България в Европейския съюз – постигнато и предстоящо“. Отличаващ се с извънаудиторни прояви и част от театралната трупа на студентски театър „Маска и тога“ и изпълнявал роли в постановките „Мандрагора“, „Хоровод на любовта“, „Изобретателната влюбена“, „Скъпа Памела“, „Екскориал“, „Сюрприз на любовта“. Носител на индивидуална награда за най-добър млад актьор на Общинския театрален фестивал „Златната завеса“ за ролята на полицай Джо Янки.

Йорданка Христова Неделчева, Ю-2254, спец. Право, V курс, редовно обучение, участвала в обучение „Училищна медиация“, реализирано по проект „Младежки информационно консултатски център“ и в кръгла маса, посветена на 60 години от подписването на Римските договори и 10 години от членството на България в Европейския съюз.

Мария Димитрова Кожухарска, Ю- 2325, спец. Право, IV курс, редовно обучение, спечелила III-то отборно място от проведеното на 15-17.12.2017 г. Първо национално състезание по медиация за студенти в гр. Варна;

Сузан Джихан Руфат, Ю-2323, спец. Право, IV курс, редовно обучение, спечелила III-то отборно място от проведеното на 15-17.12.2017 г. Първо национално състезание по медиация за студенти в гр. Варна;

Джейлян Сюлейманова, спечелила конкурс за най-добро есе на тема: „Общи въоръжени сили на ЕС – правни възможности и предизвикателства„

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Мириян Пламенов Пантелеевспециалност Археология, 4 курс

Габриела Иванова Георгиеваспециалност География, 4 курс

Петър Цветанов Ивановспециалност Етнология, 4 курс

Мартина Стефанова Семоваспециалност История, 3 курс

Цветан Драгомиров Банковспециалност История и чужд език, 2 курс

Мария-Десислава Христова Димитрова – специалност История и чужд език, 2 курс

Зорница Иванова Здравковаспециалност История и чужд език, 2 курс

Стефани Иванова Тотеваспециалност Културен туризъм, 3 курс

Реджеб Мехмед Реджебспециалност Педагогика на обучението по история и география, 3 курс

Йордан Георгиев Георгиевспециалност Регионално развитие и геоикономика, 2 курс

Студентите са с отличен успех, участвали са в инициативите на „Академия за лидери" на ИФ и имат активното участие в научната и художественотворческата дейност на Факултета, свързана с организацията и провеждането на Шестите мартенски студентски четения.

 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Дестинар Садинова Терзиева – специалност „Туризъм“, редовно обучение, 4 курс, фак. № Т-615, която има трета награда в национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на МТИ „Културен туризъм 2017“ – Велико Търново, април 2017 г., на тема: „Бакшишите – поощрение или несраведливост“.

Кристина Светлозарова Димитрова – специалност „Туризъм“, редовно обучение, 4 курс, фак. № Т-615, която има втора награда в Национален литературен конкурс „Георги Черняков“, връчена на 06.12.2016 г. в категория балетристика (разказ).

Деляна Евгениева Генова – специалност „Туризъм“, редовно обучение, 2 курс, фак. № Т-700, която има първа награда за най-добра разработка в Студентско-докторантска конференция с международно участие „Възможности за развитие на туризма и успешни практики“  с доклад на тема: „Възможност за реализация на студентите от специалност „Туризъм“.

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Радостина Тодорова Тричкова, Социална педагогика, 4 курс

-       От октомври 2015 г. до сега - Участие в проект „Дъщеря под наем”, с цел повишаване достъпа до социални услуги, реализиран от Фондация „Център за развитие на Северозападна България”

-       От октомври 2015 г. до сега - Участие в „Проект за междупоколенческо обществено-полезно обучение за превръщане опита на възрасните в релевантни и преносими знания, чрез активен съвместен диалог с членовете от по-младата общност - „Все още мога да бъда полезен”, реализиран от Берковско родолюбиво общество

-       От ноември 2015 г. до сега - Членство във Факултетска комисия по управление на качеството и акредитацията, Педагогически Факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

-       Октомври 2016 г. - Преминато обучение на тема „Техники за работа с деца, жертви на насилие. Програма „Hero Book” и техники за справяне със стреса и емоционалното прегаряне на специалисти, работещи с деца в риск.”, организирано от Сдружение „ЗОВ”, обучител - Никола Уайът

-       Ноември 2016 г. - Февруари 2017г. - Участие в проект „Студентски практики - Фаза 1”, на Министерство на образованието и науката

-       Октомври 2017 г. - Участие в Експертна Група на Национална агенция по оценяване и акредитация

-       От октомври 2017 г. до сега - Участие в Атестационна комисия на Педагогически Факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-       Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2015 г. до сега

Клуб за деца, лишени от родителска грижа, Сдружение ЗОВ

Георги  Николаев Тонев, Социална педагогика, 4 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-       „Менторски проект” към Сдружение ОКСАБ-2006, от 2015 г. до сега

-       Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2015 г. до сега

-       Клуб на доброволеца към Сдружение „Образователен свят”

-       Презентатор в кръгла маса „Доброволчеството в социалната работа”, 16.05.2017 г, Педагогически факултет, ВТУ

-       Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 1”.

Отличен със стипендията на академичния съвет през учебната 2016/2017 г.

Надежда Златкова Маринова, Социална педагогика, 4 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-       „Менторски проект” към Сдружение ОКСАБ-2006, от 2015 г до сега

-       Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2015 г. до сега

-       Клуб на доброволеца към Сдружение „Образователен свят”

-       Презентатор в кръгла маса „Доброволчеството в социалната работа”, 16.05.2017 г, Педагогически факултет, ВТУ

Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 1”.

Мария Ивайлова Иванова, Социална педагогика,3 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2017 г. до сега

-       Клуб за деца, лишени от родителска грижа, Сдружение ЗОВ

-       Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 1”

Сертификат за принос в балетното изкуство, издаден от Международен танцов фестивал „Танцуваща река” – Русе

Ангелина Наскова Джурова, Социална педагогика, 3 курс, з.о.

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-       „Менторски проект” към Сдружение ОКСАБ-2006, от 2015 г до сега

Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2015 г. до сега

Моника Тихомирова Вескова, Социална педагогика, 3 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-       Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2015 г. до сега

Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 1”

Венелина Красимирова Щърбанова, Социална педагогика, 3 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-       Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2017 г. до сега

Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 1”

Венетка Янкова Стойчева, Социална педагогика, 3 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2017 г. до сега

 

Господин Атанасов Константинов, Социална педагогика, 2 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-  Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2016 г. до сега

-       Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 2”

-       Клуб за деца, лишени от родителска грижа, Сдружение ЗОВ

Подкрепа за деца, жертви на насилие и трафик, с. Балван, Сдружение ЗОВ – изграждане на градинка и облагородяване на дворното пространство на Кризисен център за деца, с. Балван

Кенан Валентинов Живков, Социална педагогика, 2 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-   Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2016 г. до сега

-  „Менторски проект” към Сдружение ОКСАБ-2006, от 2016 г до сега

-  Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 2”

Огнян Павлинов Петров, Социална педагогика, 2 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-  Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2016 г. до сега

-  „Менторски проект” към Сдружение ОКСАБ-2006, от 2016 г до сега

Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза 2”

Теди Пламенова Стефанова, Социална педагогика, 2 курс

Активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на деца в риск и деца, лишени от родителски грижи:

-  Клуб Образование към Сдружение ЗОВ, от 2016 г. до сега

-       „Менторски проект” към Сдружение ОКСАБ-2006, от 2016 г до сега

Участие в  Проект „Студентски практики – Фаза2”

Теодор Димитров Димитров, Педагогика на обучението по музика , 3 к.

Първа награда от Петия национален студентски конкурс „Златната палка", Шумен, 2017 г.

Християн Маринов АнгеловПедагогика на обучението по музика, 4 к.

Две първи награди от:

- Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада", гр. Монтана;

- Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце", Петропавловски манастир.

Иван Сираков, докторант

Четирикратен златен медалист от студентски първенства по ориентиране. Бронзов медалист от студентски шампионат по крос.

Юлия Керемидчиева, Педагогика на обучението по физическо възпитание, 4 курс

Двукратен златен медалист от Държавен шампионат по катерене

Валентин Йончев, ПОФВ, 2 курс

Сребърен и бронзов медалист от студентски първенства по ориентиране

Стоян Николаев Владков, ПОФВ , 3 курс

Златен медалист от студентски шампионат по крос

Георги Красимиров Гергов, ПОФВ, 2 курс

Бронзов медалист от студентски шампионат по крос

Станислава Василева Василева, ПОФВ, 4 курс

Бронзов медалист, хвърляне на диск

 

Ивайло Нанчев, ПОФВ, 1 курс

Медалист борба

Соня Николаева Богданова, ПОФВ, 2 курс; Михаела Михайлова Мусарлиева, ПОФВ, 2 курс; Царина Руменова Велева, ПОФВ, 4 курс; Велина Павлинова Матова, ПОФВ, 3 курс - златни медали и купата на студентската универсиада в гр. Стара Загора на 12-14 май 2017 г.

Евгени Иванов Иванов, ПОФВ. Спортна педагогика,  1 курс; Антонио Мирославов Станков, ПОФВ, 4 курс; Константин Тодоров Тодоров, ПОФВ, 2 курс; Антон Светозаров Диков, ПОФВ,  4 курс; Мария Цанкова, докторант - шампиони в студентско първенство Баскетбол 3х3, март 2017 г.

 

СПОДЕЛИ В