Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделяСекретар - декан: Димитрина Николова Павлова

Кабинет №559 - Ректорат

Телефон: 062 618 346

e-mail: philfac@ts.uni-vt.bg


Организатори учебен процес

Катедра „Англицистика и американистика“

Катедра „Русистика“


Катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“


Катедра „Съвременен български език“

Катедра „Българска литература“


Катедра „Германистика и нидерландистика“

Катедра „Славистика“


Катедра „Романистика“

Катедра „Класически и източни езици и култури“


Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

Катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“

СПОДЕЛИ В