Материално-техническа база

Материално-техническата и информационната база, която ползва Филологическият факултет, е съобразена със спецификите, отличаващи обучението по български език и култура, по връзки с обществеността и журналистика, по чужди езици и култури. Тя се дели на общоуниверситетска и специфична за факултета, към която спадат чуждоезиковите библиотечно-информационни центрове и специализираните семинари и кабинети. Общите аудитории и семинарни зали в учебния корпус на Ректората се ползват солидарно с други факултети.


Учебният процес, извънаудиторната дейност и събитията, организирани съвместно с посолства, културни институти и партньорски университети от над 20 държави, се извършват в 3 сгради в района на Ректората:

  • Корпус 1 (Ректорат),

  • Учебен корпус 2 (Руски културно-информационен център „Акад. Дмитрий Лихачов“, Славистичен комплекс – полски, словашки, сръбски семинар, Център по ономастика),

  • Образователен и културен център „Балкани”.


Библиотечно-информационните чуждоезикови центрове и семинари са мултифункционални и съдържат библиотечен (книжен и електронен) фонд и подръчна учебна и справочна литература за работа в часове по езиково обучение, превод, литература, култура и цивилизация и под. Библиотечните фондове се обогатяват чрез различни форми на международни контакти, дарителски програми и проекти.


За придобиване на специфични умения в областта на устната комуникация и на симултанния превод разполагаме с фонетични кабинети и със специални учебни зали, симулиращи работна среда по устен превод. Чуждоезиковите центрове разполагат с различно количество компютърна техника, мултимедия, копирни апарати, аудотехника и под. за нуждите на учебния процес и международните контакти. Повече информация може да се намери на страницата на всеки един от специализираните центрове: www.uni-vt.bg → Филологически факултет → Библиотеки и центрове или на www.uni-vt.bg → Библиотека и издателство.

 

За обучение по националната (българска) филология са създадени Семинар по съвременен български език „Проф. Русин Русинов” и семинар-библиотека „Доц. д-р Цветана Карастойчева“.

 

Студентите по журналистика и връзки с обществеността имат възможност да практикуват в учебни радио- и телевизионно студио.

 

 

Филологическа библиотека (Филиална факултетска библиотека) предоставя възможност за провеждане на литературни срещи и лекции с гостуващи преподаватели – като съчетание на аудиторна и извънаудиторна работа. В общата читалня на Университетската библиотека се провеждат тематични лекции и представяния на нови книги, чиито автори са преподаватели, изследователи, творци от различни български и чужди университети и културни институции.

 


Кабинетната площ за преподавателите е споделена на катедрен принцип и по колегиуми с еднаква или близка специализация. Преподавателските кабинети се намират на етажа на Филологическия факултет в учебния корпус на Ректората, в Славистичния комплекс и в център „Балкани”. Спецификата на работата във филологическите специалности обвързва работата на преподавателя с библиотечната база на чуждоезиковите библиотечно-информационни центрове.


 
 

Интернет и електронни ресурси в учебната, културнообразователната, изследователската и информационната работа: студентите и преподавателите имат свободен достъп до интернет (Wi-Fi) в учебните корпуси, където се водят занятия.

Специализирани библиотеки, езикови центрове и семинари със специфично оборудване за нуждите на учебния процес, за проучвателски и изследователски задачи:

СПОДЕЛИ В