ПРОГРАМА ЗА СЕДМИ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ - 24-25 МАРТ 2017 ГОДИНА - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

24 март, петък

321 аудитория

09.00–10.00 Регистрация  – 321 аудитория

10.00 – Откриване на VII МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ

Водещ: Анелия МАРКОВА

10.00–10.20 Приветствие от проф. дин Иван ТЮТЮНДЖИЕВ, Декан на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Поздравления от официални гости

10.20–10.35 Представяне на том 3 на сборника „Мартенски студентски четения” с материали от Шестата студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

10.35–10.50 Представяне  на  медийния  партньор  на  VII  Мартенски  студентски четения – сайта „Историограф”

10.50–11.05 Представяне на ISHA (International Students of History Association)


ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Анелия МАРКОВА

 • 11.05–11.25   Николай КОЙЧЕВ (специалност „История и чужд език”, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Политическите контакти на Симеон I Велики (893–927)
 • 11.25–11.45  Събина ПЕТРОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Раждането – божествен дар или наказание в средновековна Западна Европа (XIII–XVI век)
 • 11.45–12.05 Анна ПОЛЕВАЯ (МП „Културно-историческо наследство на Русия и България“, Тверски държавен университет, Русия) – Етнотериториалната група на карелите в Тверская област: проблеми на опазването на националната култура

12.05–13.05–ПОЧИВКА


2 аудитория

Секция: ИСТОРИЯ И КУЛТУРА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

 

Водещ: Светослав ГЕОРГИЕВ

Секретар: Елена ДИМИТРОВА

 • 13.05–13.20   Петя ПАВЛОВА (специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа”, IV курс, СУ „Св. Климент Охридски“) – Легендата за хан Кубрат и снопа с пръчки
 • 13.20–13.35   Симеон ТОДОРОВ (специалност История и география, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) - Българската териториална експанзия по посока географската област Македония в последната четвърт на VIII – първата половина на IX век
 • 13.35–13.50   Александър ДОНЧЕВ (МП „Археология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – За процеса на християнизация в Ранносредновековна България – преминаването от отческите езически вярвания към християнство
 • 13.50–14.05   Светослав ГЕОРГИЕВ (специалност „История”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Познанията на княз Борис I за християнството във времето веднага след покръстването въз основа на „Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите”
 • 14.05–14.20   Кристиян КОВАЧЕВ (МП „Българско средновековие: държава, общество, култура“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Историко-филологически акценти върху значението на един епиграфски паметник от Плиска: Надгробен двуезичен надпис на Лазар от края на ІХ – началото на Х в.

14.20–14.30 – ДИСКУСИЯ

 • 14.30–14.45   Станислав ВЪЛЕВ (МП „Културно-историческо наследство (културен туризъм)“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Български старини от периода на Първото българско царство на територията на Самуиловата столица Охрид
 • 14.45–15.00   Анелия МАРКОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Българо-византийската война от 1186–1202 г. – етапи и характеристика
 • 15.00–15.15   Теодора ЙОРДАНОВА (специалност „Културен туризъм”, II курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Дипломацията на цар Иван Асен II
 • 15.15–15.30   Иван МАРИНОВ (специалност „История и чужд език”, II курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Пловдив през  XIII–XIV век
 • 15.30–15.45   Елена ДИМИТРОВА (специалност „Български език и история”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Позицията на историците от критическото направление по проблема за падането на България под османска власт
 • 15.45–16.00   Божидарка ИВАНОВА (докторант, катедра „История на България”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Природни и климатични явления в гадателните книги

16.00–16.10 – ДИСКУСИЯ

16.10–16.25 –КАФЕ-ПАУЗА


Секция: АРХЕОЛОГИЯ

Водещ: Ева ДИМИТРОВА

Секретар: Иван КОЦОВ

 • 16.25–16.45   Иван КОЦОВ (докторант, НАИМ-БАН) – Предачеството в Централните Балкани и Рило-Родопската област в контекста на социалните и икономическите трансформации през финалния халколит
 • 16.45–17.00   Петър МИНКОВ (докторант, катедра „Археология“, СУ „Св. Климент Охридски“) – A therianthropic depiction from Early Bronze Age Upper Thrace
 • 17.00–17.15   Димитър ДАМЯНОВСКИ (МП „Археология“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Още веднъж за датировката на апликация за колесница (проблеми и хипотези)
 • 17.15–17.30   Ева ДИМИТРОВА (докторант, катедра „Археология“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) - Търговски връзки на легионните лагери Oescus и Novae през I в. от н. е. (по археологически данни)
 • 17.30–17.45   Денис ИВАНОВ (специалност „Археология”, III курс, ПУ „Паисий Хилендарски“) – Подвизите на Херакъл върху оброчни паметници от провинциите Долна Мизия и Тракия
 • 17.45–18.00   Симеон СТАНЧЕВ (специалност „Археология”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Хореумът от крепостта „Ковачевско кале“ и неговото място сред останалите зърнохранилища от IV в. на Балканите

18.00–18.10–ДИСКУСИЯ


24 март, петък

321 аудитория

Секция: КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ГЕОГРАФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Водещ: Лъчезар ЙОРДАНОВ

Секретар: Беатрис ВЛАДИМИРОВА

 • 13.05–13.20   Росица ДЕНЧЕВА, Даниела ИЛИЕВА (специалност „Начална училищна педагогика и английски език”, Педагогически колеж – Плевен, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Интерактивни методи в обучението по Околен свят, Човекът и природа, Човекът и общество в областта на географията
 • 13.20–13.35   Светлана СТРАХИЛОВА (специалност „География”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Визуализацията в обучението по география чрез електронни онлайн ресурси
 • 13.35–13.50   Йордан АДОЛФОВ (специалност „География”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Презентациите като мотивационен стимул в географското обучение
 • 13.50–14.05   Михаил БАБАЙЦЕВ (МП „Опазване на културно-историческото наследство на България и Русия”) – Географска информационна система на историческото и културно наследство на община Велико Търново
 • 14.05–14.20   Мария МАКСИМОВА (МП „Опазване на културно-историческото наследство на България и Русия”) – Сравнителна характеристика на съвременното законодателство на Русия и България в областта на опазването на културното наследство

14.20–14.30–ДИСКУСИЯ

 • 14.30–14.45 Лъчезар ЙОРДАНОВ (докторант, катедра „География“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – География на страните в училище – анализ на учебното съдържание по география в Русия
 • 14.45–15.00 Беатрис БОЙКОВА (специалност „География”, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Водопадите в област Монтана
 • 15.00–15.15 Беатрис ВЛАДИМИРОВА (докторант, катедра „История“, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Нематериалното културно наследство на Белоградчик и Магурата като ресурс за развитие на културен туризъм
 • 15.15–15.30 Станислав ДОНЕВ (специалност „Етнология”, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Българската митология като част от българската народна култура
 • 15.30–15.45 Борислава ПЕТРОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Граници в детството

15.45–15.55–ДИСКУСИЯ

15.55–16.10 –КАФЕ-ПАУЗА


Секция: АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА ОБЩА ИСТОРИЯ

Водещ: Симеон БОЯДЖИЕВ

Секретар: Димитър ХАРБАЛИЕВ

 • 16.10–16.25   Драгомир МИТЕВ (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Античната демокрация – някои проблеми в англоезичните изследвания
 • 16.25–16.40 Петко ДАНКОВ (МП „Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Жената в Древна Спарта
 • 16.40–16.55 Николай НИКОЛОВ (МП „Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Срещата в Мокарсос (360/359 г. пр. н. е.)
 • 16.55–17.10 Анита ВЪЛОВА (специалност „История и география”, IV курс, СУ „Св. Климент Охридски“) – Личността на Пророка Мухаммад в мюсюлманските предания за предислямския период (570–610)
 • 17.10–17.25 Димитър ХАРБАЛИЕВ (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Преходът от езичество към християнство в средновековна Исландия
 • 17.25–17.40 Симеон БОЯДЖИЕВ (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Аутопсия и дисекция в Западна Европа през XIII век

17.40–17.50–ДИСКУСИЯ


25 март, събота

321 аудитория

Секция: БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

Водещ: Десислава ДИМИТРОВА

Секретар: Йордан МИНЧЕВ

 • 09.30–09.45   Десислава ДИМИТРОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Концепцията на възрожденските интелектуалци за градското пространство в Османската империя
 • 09.45–10.00   Йордан МИНЧЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Ловчански епископ Иларион (1852–1868)
 • 10.00–10.15   Анна ЧАНКОВА (докторант, катедра „История на България“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Вектори на имперското влияние: руската политика спрямо българите в годините след Кримската война (1856– 1870 г.)

10.15–10.30–ДИСКУСИЯ


Секция: НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Водещ: Явор ГЕНОВ

Секретар: Ангел ЗЛАТКОВ

 • 10.30–10.45 Красимир ДИМИТРОВ (МП „Управление на иновациите и изследователската дейност“, ПУ „Паисий Хилендарски“) – Александър Екзарх – кандидат за българския престол
 • 10.45–11.00 Драгомир ГЕОРГИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Български офицери, учили в Михайловската артилерийска академия в периода 1879–1885 г.
 • 11.00–11.15 Василка ПЕТЛОВА (специалност „Право”, III курс, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Религиозни аспекти и влияния в българските конституции
 • 11.15–11.30 Ангел ЗЛАТКОВ (докторант, катедра „История на България“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Създаване на одринското преселническо дружество „Странджа“ във Варна
 • 11.30–11.45 Ангел АНГЕЛОВ (специалност „История”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Създаване на Главно тилово управление преди Първата световна война
 • 11.45–12.00   Явор ГЕНОВ (МП „География и икономика“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Българският доброволчески корпус към Националното правителство във Виена (септември 1944 – април 1945 година)

12.00–12.15–ДИСКУСИЯ

12.15–13.15–ПОЧИВКА


Секция: НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Водещ: Николай КОЛЕВ

Секретар: Симеон КУЛИШ

 • 13.15–13.30   Пресиян КОСТАДИНОВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Народният съд в Русе 1944–1945 година. Обвинителните актове
 • 13.30–13.45   Николай КОЛЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Учредяване и първи стъпки на политическия апарат в българската армия (1944–1947 г.)
 • 13.45–14.00   Мария ВЪЛКОВА (специалност „История и география”, IV курс, СУ „Св. Климент Охридски“) – Българското стопанство 1949 г.
 • 14.00–14.15   Симеон КУЛИШ (докторант, катедра „История и археология“, ШУ „Епископ Константин Преславски“) – Град Сталин и българо- съветските културни отношения през първата половина на 50-те г. на XX в.
 • 14.15–14.30   Димо ГЕОРГИЕВ (докторант, катедра „История и археология“, ШУ „Епископ Константин Преславски“) – Антиамериканизмът: аспект на антизападната пропаганда в България през 60-те год. на XX в.
 • 14.30–14.45   Теодора ЖЕЛЕВА (МП „История. Българска история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Конституцията на Народна република България от 1971 г.
 • 14.45–15.00   Габриела БОНЕВА (МП „Модерна България: държава и общество (кр. XIX – нач. на XXI в.)“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Людмила Живкова като изследовател на тракийската древност
 • 15.00–15.15   Татяна ЛИЛОВА, Бисерка ПАЧЕВА, Лидия ДАНКОВА (Педагогически колеж – Плевен, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Щрихи от историята на педагогическия колеж – Плевен

15.15–15.30–ДИСКУСИЯ

15.30–16.00–КАФЕ-ПАУЗА

16.00 – Закриване на VII МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ


25 март, събота

2 аудитория

Секция: ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БАЛКАНИ

Водещ: Симеон АНТОНОВ

Секретар: Кристиян ЛЪСКОВ

 • 09.30–09.45   Симеон АНТОНОВ (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Йоан-Владиславовият син Аарон и неговата кариера във Византия (1018 – след 1059 г.)
 • 09.45–10.00   Кристиян ЛЪСКОВ (специалност „История”, IV курс, ПУ „Паисий Хилендарски“) – Кръстоносният силует на богоспасения град Константинопол
 • 10.00–10.15   Ясен ВАНЕВ (докторант, катедра „История“, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Италианските търговски градове и Византия в началото на XV век
 • 10.15–10.30   Димитър БАЙРАКТАРОВ (докторант, катедра „История“, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Янош Хунияди (1387–1456) през погледа на византийските историци Михаил Дука, Лаоник Халкокондил и Критовул

10.30–10.45–ДИСКУСИЯ


Секция: НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

Водещ: Жива ГОСПОДИНОВА

Секретар: Любомир АНГЕЛОВ

 • 10.45–11.00   Ива ЯНЕВА (докторант, катедра „Нова и съвременна история“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Преходът от Стария режим към Либералната държава в Испанската монархия
 • 11.00–11.15   Йордан ЙОРДАНОВ (асистент, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Британската империя – ключови аспекти на световната система от зависимости – колонии, протекторати и др. териториални статути (XVII в. – първата половина на XX век)
 • 11.15–11.30   Хари КАЗАНДЖИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Структура, развитие и цели на Британския кралски военноморски флот (1815-1856)
 • 11.30–11.45   Валерия ЛИЧЕВА (МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI–XXI век“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Gorta Mór – Големият глад в Ирландия – причини, следствия и ролята на Британското правителство (1845–1852 г.)
 • 11.45–12.00   Мария ЛАЗАРОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Президентът в сянка – плебеят и патриот Андрю Джонсън (1808–1875)

12.00–12.15–ДИСКУСИЯ

12.15–13.15–ПОЧИВКА

 • 13.15–13.30   Николай Тодоров (специалност „История”, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Дипломатическата подготовка на Русия за Руско- турската война
 • 13.30–13.45   Магдалена ДЖУНОВА (МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI–XXI век“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Първата англо-бурска война (1880–1881): Конфликт, война, последствия
 • 13.45–14.00    Любомир АНГЕЛОВ (специалност „История”, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Стратегическите цели на Западните съюзници за бомбардиране в Европа през годините на Втората световна война. (Германия, Италия, България)
 • 14.00–14.15   Петър ИВАНОВ (специалност „Етнология”, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Абдикация на крал Михай I Румънски
 • 14.15–14.30   Жива ГОСПОДИНОВА (докторант, катедра „История“, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Социалната политика на правителството на Никарагуа през 90-те години на ХХ век
 • 14.30–14.45   Любомир ГУТЕВ (МП „Модерна България: държава и общество (кр. XIX – нач. на XXI в.)“, СУ „Св. Климент Охридски“) – Косовската независимост и отношението на Република Македония

14.45–15.00–ДИСКУСИЯ

15.00–16.00–КАФЕ-ПАУЗА

16.00 – Закриване на СЕДМИТЕ СТУДЕНТСКИ МАРТЕНСКИ ЧЕТЕНИЯ (321 аудитория)

СПОДЕЛИ В