ПРОГРАМА ЗА ШЕСТИ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ - 25-26 МАРТ 2016 ГОДИНА - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

25 март, петък

321 аудитория


08.30–9.30 – Регистрация

09.30 – Откриване на ШЕСТИТЕ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ

Водещ: Анелия МАРКОВА

09.30–09.45 Приветствие от проф. дин Иван ТЮТЮНДЖИЕВ, Декан на Исторически факултет

09.45–10.30    Поздравления от официални гости

10.30–10.45 Представяне на сборника „Мартенски студентски четения“ с материали от Петата студентска научни конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Анелия МАРКОВА

 • 10.45–11.00 Таня ПЕТКОВА (докторант, катедра „География”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Демографската политика на България
 • 11.00–11.15 Анна ПОЛЕВАЯ (магистърска програма „История на културното наследство на Русия и България”, Тверски държавен университет) – Обществените организации в Русия на границата между XIX и XX в.: ролятя им във формирането на интеллектуалната среда


25 март, петък

321 аудитория

Секция: АРХЕОЛОГИЯ И МУЗЕОЛОГИЯ

Водещ: Величка МАРТИНОВА

Секретар: Калоян ДИМОВ

 • 11.30–11.45 Иван КОЦОВ (докторант, НАИМ-БАН) – Към интерпретацията и социалното значение на Т-образните фигурки в ареала на къснохалколитните култура в Източните Балкани
 • 11.45–12.00  Йордана  НИКОЛОВА  (специалност  Археология,  ІV  курс,  СУ  „Св. Климент Охридски“) – Стригилите от днешните български земи от предримския период
 • 12.00–12.15  Татяна ЦВЯТКОВА (специалност Археология, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Култът към Херкулес в провинция Долна Мизия през Принципата

12.15–12.30 ДИСКУСИЯ

12.30–13.30  ПОЧИВКА

 • 13.30–13.45    Валентин  ВИТАНОВ  (магистърска  програма  „Археология”,  СУ  „Св. Климент  Охридски“)  –  Антични  керамични  центрове  от  Мизия  и Тракия през Римската епоха
 • 13.45–14.00    Димитър  ДАМЯНОВСКИ  (магистърска  програма  „Археология”,  СУ „Св. Климент Охридски“) – Имало ли е “Таврически лимес” през I – III век сл. Хр.?
 • 14.00–14.15 Величка МАРТИНОВА (магистърска програма „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Обикновена и рисувана глазирана керамика от територията на днешна Южна България (XI–XII в.)
 • 14.15–14.30 Калоян ДИМОВ (магистърска програма „Археология”, СУ „Св. Климент Охридски“) – Нови данни за историята на село Алеково (област Силистра)
 • 14.30–14.45 Михаил БАБАЙЦЕВ (магистърска програма „История на културното наследство на Русия и България”, Тверски държавен университет) – Исползване на 3D моделирането в музейната дейност
 • 14.45–15.00 Даниел ИВАНОВ (докторант, „Музеология”, СУ „Св. Климент Охридски“) – Късноантична и средновековна крепост край село Церово, Благоевградска област. Опит за създаване на идеен проект за музей in situ

15.00–15.15 ДИСКУСИЯ

15.15–15.30  КАФЕ-ПАУЗА


Секция: ИСТОРИЯ И КУЛТУРА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

321 аудитория

Водещ: Светослав ГЕОРГИЕВ

Секретар: Теодора РАКАДЖИЕВА

 • 15.30–15.45    Светослав ГЕОРГИЕВ  (специалност  История,  ІIІ курс,  ВТУ  „Св. св. Кирил   и   Методий”)   –   Двойните   владетелски   имена   в Първото българско царство
 • 15.45–16.00 Станислав ВЪЛЕВ (магистърска програма „Културно-историческо наследство”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Към проблема за мястото на битката между Никифор Геник и кан Крум през 811 г. - историографски преглед
 • 16.00–16.15    Божидарка ИВАНОВА (докторант, катедра „История на България”,  СУ „Св. Климент Охридски“) – Разпространението на гадателните книги в българските земи
 • 16.15–16.30 Николай КОЙЧЕВ (специалност История и чужд език, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Районът на Провадия през Средновековието

16.30–16.45 ДИСКУСИЯ

 • 16.45–17.00 Анелия МАРКОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Българо-сръбските войни през периода на Второто българско царство. Историко- социологически аспекти
 • 17.00–17.15 Теодора РАКАДЖИЕВА (специалност История и чужд език, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Отношенията България и Никея при Иван Асен II и преките му наследници (1218-1256)
 • 17.15–17.30 Елена ДИМИТРОВА (специалност Български език и история, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Ранните историографи по проблемите за завладяването на България от османските турци
 • 17.30–17.45 Андрей МИТКОВ (специалност История, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Териториите между Дунав и Днестър в периода на Средновековието (сравнителен преглед между молдовските и българските учебници по история)

17.45–18.00  ДИСКУСИЯ25 МАРТ, петък

2 аудитория

Секция: ГЕОГРАФИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Водещ: Невена НЕДЯЛКОВА

Секретар: Беатрис БАЙКОВА

 • 11.30–11.45  Беатрис  БАЙКОВА  (специалност  География,  ІІ  курс,  ВТУ  „Св.  св. Кирил и Методий”) – Анализ на данните от метеорологична станция Монтана
 • 11.45–12.00  Невена НЕДЯЛКОВА (специалност История и география, ІIІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Историко-географската уникалност на моят роден град Белослав
 • 12.00–12.15  Йордан  АДОЛФОВ  (специалност  География,  ІІI  курс,  ВТУ  „Св.  св. Кирил и Методий”) – Географска импресия на сомелиерството
 • 12.15–12.30  Джулия  МАРКОВА  (специалност  География,  ІІI  курс,  ВТУ  „Св.  св. Кирил и Методий”) – Социално предизвикателство „детски труд“
 • 12.30–12.45 Ивайло ТОТЕВ (специалност География, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Ирландия – земя на светци и леприкони

12.45–13.00  ДИСКУСИЯ

13.00–14.00  ПОЧИВКА


Секция: АНТИЧНА ИСТОРИЯ

2 аудитория

Водещ: Николай ХРИСТОВ

Секретар: Николай НИКОЛОВ

 • 14.00–14.15  Николай НИКОЛОВ (специалност История, IV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Срещата в Мокарсос (359 г. пр. н.е.)
 • 14.15–14.30  Николай ХРИСТОВ (магистър по История, СУ „Св. Климент Охридски“) – Договорът между Филип V и Ханибаал в хода на втората Пуническа война
 • 14.30–14.45  Яница НИКОЛОВА (специалност Право, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Облеклото в древен Рим. История на тогата и отражението ? днес

14.45–15.00 ДИСКУСИЯ

15.00–15.15КАФЕ-ПАУЗА


Секция: ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОР

2 аудитория

Водещ: Беатрис ВЛАДИМИРОВА

Секретар: Мартина АТАНАСОВА

 • 15.15–15.30 Беатрис ВЛАДИМИРОВА (магистърска програма „Културно наследство и културен туризъм”, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Елементи от традиционната българска сватба, запазени в съвременността (по материали от региона на гр. Сандански)
 • 15.30–15.45 Мартина АТАНАСОВА (специалност Славянска филология, IV  курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Сън и събуждане в народната песен „Мома заспала на овчарско коляно“
 • 15.45–16.00 Валери ГЕОРГИЕВ (специалност Етнология, IV курс, СУ „Св. Климент Охридски“) Власите в България
 • 16.00–16.15 Цветомира ПЕТРОВА (магистърска програма  „Социална антропология”, СУ „Св. Климент Охридски“) Социално конструиране на бежанците в България

16.15–16.30 ДИСКУСИЯ


Секция: ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЯТА

2 аудитория

Водещ: Василена ФИЛИПОВА

Секретар: Янита ВЕЛЕВА

 • 16.30–16.45 Василена ФИЛИПОВА (специалност Английска филология, III  курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Приносът на Сотир Бранков за развитието на психологията в България през 20-ти век
 • 16.45–17.00 Любен ГАТЕВ (специалност Български език и история, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) Никола Шипковенски – животът на един необикновен учен
 • 17.00–17.15 Йордан РУСЕВ (специалност Религиознание, I курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) Вяра и разум. Преживяване и разбиране в осмислянето на света. (Разсъждения, повлияни от „Емоционалният фактор при мисленето“ на Цветан Радославов)
 • 17.15–17.30 Янита ВЕЛЕВА (специалност Начална училищна педагогика, II курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Митът Борис I през погледа на студента - факти и предположения

17.30–17.45 ДИСКУСИЯ26 МАРТ, събота

321 аудитория

Секция: ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА ОБЩА ИСТОРИЯ

Водещ: Марио ФИЛИПОВ

Секретар: Събина ПЕТРОВА

 • 9.00–9.15 Александър ДОНЧЕВ (специалност История, IV курс, ЮЗУ „Неофит Рилски”) – За някои особености на викингските нашествия в Европа през IX век
 • 9.15–9.30 Симеон АНТОНОВ (магистърска програма „Византинистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – За ползите от историята и за нейните цели според византийските историографи от XI – началото на XIII в.
 • 9.30–9.45 Събина ПЕТРОВА (докторант, катедра „Стара  и  средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Призванието да си акушерка в Средновековна Западна Европа XIII-XIV век
 • 9.45–10.00 Красимира ЙОРДАНОВА (докторант, катедра „История на Византия и балканските народи”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Ситуацията в Моравска Сърбия и на Балканите след битката при Косово поле (1389 г.)
 • 10.00–10.15 Марио ФИЛИПОВ (докторант, катедра „Стара история, тракология и средновековна история”, СУ „Св. Климент Охридски”) – „Приятели на Бога и врагове на целия свят”: Vitalienbrüder като пирати и наемници в Прибалтика в края на XIV в.

10.15–10.30 ДИСКУСИЯ

10.30–10.45 КАФЕ ПАУЗА


Секция: ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV- XIX В.)

321 аудитория

Водещ: Десислава ДИМИТРОВА

Секретар: Мариета КОЖУХАРОВА

 • 10.45–11.00 Десислава ДИМИТРОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Покупателната способност на населението в българските земи през ХVІ – ХVІІ век по данни от София и Юскюб
 • 11.00–11.15 Мирослав ГЕОРГИЕВ (магистърска програма „Възраждане и памет”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Църковната борба на българите в Хаджиоглу Пазарджик
 • 11.15–11.30 Анна ЧАНКОВА (магистърска програма „Възраждане и памет”, СУ „Св. Климент Охридски”) Вектори на имперско влияние: руската културно-просветна политика към българите през казуса Найден Геров
 • 11.30–11.45 Мариета КОЖУХАРОВА (докторант, катедра „История на България”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Българска московска дружина
 • 11.45–12.00 Мила КРЪСТЕВА (специалност История, III курс, СУ „Св. Климент Охридски”) – Русия и българското националноосвободително движение (1861-1863 г.)

12.00–12.15 ДИСКУСИЯ

12.15–13.15 ПОЧИВКА


Секция: НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

321 аудитория

Водещ: Драгомир ГЕОРГИЕВ

Секретар: Емил ВРЕЖАКОВ

 • 13.15–13.30 Драгомир ГЕОРГИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Български офицери, учили в Одеското пехотно юнкерско училище в периода 1879-1885 г.
 • 13.30–13.45 Христо ИЛИЕВ (специалност Право, I курс, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Относно някои ключови моменти от развитието на Българска Търговска банка (БТБ) през първото десетилетие от съществуването ? 1895-1905 г.
 • 13.45–14.00 Емил ВРЕЖАКОВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Русия и Македония (1897-1902)
 • 14.00–14.15 Мариан ГЕОРГИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Иван Шишманов като министър на народното просвещение /1903-1907 г./ и неговото разбиране за ролята на българския учител

14.15–14.30  ДИСКУСИЯ

 • 14.30–14.45 Бориана СТАТКОВА (специалност История, ІІІ курс, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – Забравеният Димитър (Мито) Петров Орозов
 • 14.45–15.00 Николинка СТАНЧЕВА, Виолета МИТКОВА (специалност Културно- историческо наследство и туризъм, I курс, ШУ „Епископ Константин Преславски“) – Павел Байнов и неговите политически възгледи според документи съхранявани в Държавен архив-Шумен
 • 15.00–15.15 Момчил БАЕВ (докторант, катедра „Социална медицина”, Медицински университет – София) – Изследване върху обществената и професионална дейност на лекари евреи в Царство България
 • 15.15–15.30 Глория СТОЕВА (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Двустранните отношения между Царство България и Независимата Хърватска държава (1941 -1944 г.)

15.30–15.45 ДИСКУСИЯ

15.45–16.00 КАФЕ-ПАУЗА

16.00 Закриване на ШЕСТИТЕ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ26 МАРТ, събота

2 аудитория

Секция: НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

Водещ: Явор ГЕНОВ

Секретар: Хари КАЗАНДЖИЕВ

 • 9.00–9.15 Хари КАЗАНДЖИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – За ролята на британската военноморска сила в световната политика – „Pax Britannica” (1815-1859)
 • 9.15–9.30 Мая ИВАНОВА (специалност Педагогика на обучението по география и история, IV курс, ЮЗУ „Неофит Рилски“) – За някои успешни и слаби страни от управлението на руския цар Николай I (1825-1855)
 • 9.30–9.45 Мария ЛАЗАРОВА (докторант, катедра  „Нова  и  най-нова  обща история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Президентската реконструкция в САЩ – от проект към реална политика
 • 9.45–10.00 Нина ШИШМАНОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Опити за омиротворяване на Балканите в навечерието на Първата световна война

10.00–10.15 ДИСКУСИЯ

 • 10.15–10.30 Любомир АНГЕЛОВ (специалност  История, III курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Съветският гладомор в Украйна и българите
 • 10.30–10.45 Явор ГЕНОВ (бакалавър по История, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Пожарът в Райхстага – мотиви, хипотези и последствия
 • 10.45–11.00 Ивана НИКОЛОВА (докторант, катедра „Нова и съвременна история“, СУ „Св. Климент Охридски”) – Формирането на американската военновременна политика към Съветския съюз, юни-октомври 1941 г.
 • 11.00–11.15 Александър ХРИСТОВ (магистърска програма „История на Евразия, Русия и Източна Европа“, СУ „Св. Климент Охридски”) – Китайско-съветският дипломатически разрив

11.15–11.30 ДИСКУСИЯ

11.30–11.45 КАФЕ-ПАУЗА


Секция: НАЙ-НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

2 аудитория

Водещ: Жанина СТОЯНОВА

Секретар: Стефан ИВАНОВ

 • 11.45–12.00 Стефан ИВАНОВ (докторант по история, СУ „Св. Климент Охридски”) – Един поет в променливо време /Щрихи из житейския път на Змей Горянин /1944-1958г. /
 • 12.00–12.15 Деница ВЕЛИКОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Народният съд и русенската Мъжка гимназия през 1945 г.
 • 12.15–12.30 Николай КОЛЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Буря в чаша вода (Априлските промени от 1956 г. и политическия апарат в Българската армия)
 • 12.30–12.45    Теодор БОРИСОВ (докторант, катедра „История на България“, СУ „Св. Климент Охридски”) – Пропагандни аспекти на спорта в България и Югославия (1944-1989)

12.45–13.00 ДИСКУСИЯ

13.00–14.00 ПОЧИВКА

 • 14.00–14.15 Жанина СТОЯНОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Здрав дух в хармонично социалистическо тяло. Плажните конкурси за красота през 60-те - 80-те години на XX век
 • 14.15–14.30 Теодора ЖЕЛЕВА (специалност История, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Социологически анализ на депутатите в XXXIV ОНС
 • 14.30–14.45 Радина БОЖИЛОВА (магистърска програма „Архивистика и документалистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Българските архиви в информационното общество

14.45–15.00 ДИСКУСИЯ

15.00–16.00 КАФЕ-ПАУЗА

16.00 Закриване на ШЕСТИТЕ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ – 321 аудитория

СПОДЕЛИ В