Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" - Програма

10 ноември 2017 г.


Регистрация от 9,00 в каб. 556 на Ректората


Откриване на конференцията и приветствия – 10,00 – 10,30 ч.

Пленарни доклади – 10,30 – 12,00 ч.

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Анелия Петкова

 • Helmut Wilhelm Schaller (Марбург, Германия) – Future tenses in Bulgarian as morpho-syntactic features of the „Balkansprachbund“
 • Йовка Тишева (София, България) – Наблюдения върху структурните типове изречения в устната реч
 • Хетил Ро Хауге (Осло, Норвегия) – Псевдосъчинителни конструкции с десемантизиран първи глагол в български и норвежки
 • Стоян Буров, Велин Петров (В. Търново, България) – М-повторенията в българската реч

Дискусия – 12,00 12,20

Почивка за обяд – 12,30 – 13,30


Социолингвистичен аспект на устната комуникация. Лингвокултурология – 13,30 – 15,00

зала „Европа“

Председател: проф. д-р Антон Гецов

 • Антон Гецов (В. Търново, България) – Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания 
 • София Мицова (Благоевград, България) – Благоевградският градски говор – нови или възродени лексикални и граматически особености
 • Ценка Иванова (В. Търново, България) – Боли (ме)... – разговорни паралели между южнославянските езици
 • Венера Димитрова (София, България) – Ехо-въпросите като средство за пренасочване на отговора
 • Красимира Алексова (София, България) – Зависимости между нагласите към речевата вариантност и материалното положение на респондентите
 • Лиляна Чобанова (Пловдив, България) – Четенето като средство за усъвършенстване на устната реч при деца с дислектични нарушения

Дискусия 15,00 – 15,15  

Кафе пауза 15,15 – 15,45 


Пленарни доклади – 15,45 – 17,15

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

 • Надежда Михайлова-Сталянова (София, България) – Някои характеристики на речта на българските емигранти в Централна Европа
 • Анита Тодоранова (В. Търново, България) – „Сладки“ ли са „сладките“ думи?
 • Вехбие Балиева (В. Търново, България) – Комуникативно-прагматичен аспект на когнитивната интерференция при 5 – 6-годишни деца билингви
 • Милена Желева (В. Търново, България) – Медийният текст в дискурса на качествената преса
 • Стоянка Мицева (София, България) – Бизнес етикетът и етиката при устното делово общуване
 • Надежда Гайдаржи (В. Търново, България) – Ролята и мястото на българския диалект в езиковото многообразие на жителите в южната част на Молдова

Дискусия – 17,15 17,30Публична реч и интернет – 13,30 – 15,00

сем. 427

Председател: доц. д.н. Андреана Ефтимова

 • Андреана Ефтимова (София, България) – Устният морализаторски регистър в медийния и ежедневния дискурс
 • Петя Осенова (София, България) – Туитовете като предизвикателство пред автоматичната лингвистична обработка
 • Мария Багашева-Колева, Яна Манова-Георгиева (Благоевград, България) – За една нова група глаголи в българския и руския език под влиянието на езика в интернет
 • Светла Панайотова (Габрово, България) – Приложение на англицизмите при комуникация в областта на маркетинга – съпоставителен анализ в немския и българския език
 • Йордан Карапенчев (София, България) – Паралели между устната комуникация и копирайтинг текстовете в интернет
 • Ния Пенева (Русе, България) – Концептът „политик“ в лозунгите на протестиращия българин от 2013 г.

Дискусия – 15,00 – 15,15

Кафе пауза – 15,15 – 15,45


Пленарни доклади – 15,45 – 17,15

сем. 427

Председател: доц. д-р Мария Илиева

 • Мария Илиева (В. Търново, България) – Самопохвала на глупостта в неофициалната реч
 • Стефанка Абазова (София, България) – Случаи на конкуренция между аорист и имперфект от несвършени глаголи в разговорната реч
 • Светлана Добрева (София, България) – Съвременни образци за правоговор сред младото поколение в България
 • Теодора Рабовянова (В. Търново, България) – Каузативни глаголи в интернет и в разговорната реч
 • Роза Каримова (Уфа, Башкортостан)– Представление значимых смыслов в дискурсе (тв программа „Наблюдатель“)
 • Русин Коцев (Кобленц, Германия) – За още един случай на синтактична минимизация в интернет комуникацията


Коктейл в хотел „Премиер“ – 19,00 ч.11 ноември 2017 г.


Устна комуникация и разговорна реч – 9,00 – 10,15

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Ния Радева

 • Ния Радева (В. Търново, България) – Случай на редупликация в българската речева практика
 • Мариета Цветкова (София, България) – За „отстъплението“ на ВИЕ-говоренето и причините за неговото разколебаване при устното общуване – хипотези и реалност
 • Марина Джонова (София, България) – Страдателният залог в устната реч
 • Владислав Маринов (В. Търново, България) – За интонационния контур на някои подчинени изречения
 • Радослав Цонев (Благоевград, България) – Елиптични синтактични конструкции в българската разговорна реч

Дискусия – 10,15 – 10,30

Кафе пауза – 10,30 – 11,00


Пленарни доклади – 11,00 -12,15

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

 • Гергана Падарева-Илиева (Благоевград, България) – За липсващата частица  „ли“ в българската реч
 • Кристина Младенова (В. Търново, България) – Засилване на членуването в българската речева практика
 • Елица Топалова (В. Търново, България) – Глаголи от свършен вид със самостойно сегашно време в българската речева практика
 • Биляна Тодорова (Благоевград, България) – Някои особености при рецепцията на словните граници в устната комуникация
 • Верка Иванова (В. Търново, България) – За функциите и прагматичната стойност на  „се“ и „си“ в разговорни изрази

 Дискусия – 12,15 – 12,30

Закриване на конференцията в зала „Европа“ 12,30

СПОДЕЛИ В