Потребители на кадри (1.3. Педагогика на обучението по…)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на 16 ноември 2017 година (четвъртък)

от 17:00 часа

в залата на Академичния съвет


ще се проведе среща на

Експертна група на НАОА с

потребители на кадри в направление 1.3. Педагогика на обучението по…

СПОДЕЛИ В