Потребители на кадри (4.4. Науки за земята)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на 9 ноември 2017 година (четвъртък)

от 16:00 часа

в залата на Академичния съвет


ще се проведе среща на

Експертна група на НАОА с

потребители на кадри в направление 4.4. Науки за земята

СПОДЕЛИ В