Академична награда на Община Велико Търново

СЪОБЩЕНИЕ
ДО СТУДЕНТИТЕ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Академичната награда на Община Велико Търново се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на млади специалисти в началото на тяхната професионална реализация, както и утвърждаването на гр. Велико Търново като притегателен научен и образователен център. Наградата се присъжда ежегодно по повод 8. декември – Празника на българската студентска младеж. Тя е парична, в размер на левовата равностойност на 5000 евро.

Наградата се присъжда на възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, редовно обучение, отговарящ на следните условия:

– дипломиран през последната учебна година като бакалавър или магистър в едно професионално направление;

– дипломиран в определения по учебен план срок;

– с отличен успех от семестриалното следване и отлична оценка от дипломната работа или държавните изпити;

– с научни, творчески и/или спортни изяви по време на следването;

– без административни наказания по време на следването.

Кандидатурите за Академичната награда на Община Велико Търново се предлагат пред съответните факултетни съвети на ВТУ:

– индивидуално;

– от преподавателите от съответния факултет.

На основание Статута за Академична награда на Община Велико Търново Академичният съвет определи срок за представяне на кандидатурите от факултетите/филиала/колежа до 31.10.2017 г.  включително. Кандидатурите да постъпват в кабинет 201 на Ректората – Ина Христова, главен експерт към колективните органи за управление.

 

02.10.2017 г.

гр. В. Търново

Проф. д-р ХРИСТО БОНДЖОЛОВ

Ректор на Великотърновския университет

СПОДЕЛИ В