Стипендии на Академичния съвет

На основание Правилата за предоставяне на стипендиите на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, приети с Решение на АС № 9/25.09.2017 г., стипендиите на Академичния съвет са единадесет – по една за всеки факултет, една за Филиал – гр. Враца и една за Педагогически колеж – гр. Плевен.

Стипендиите се присъждат на студенти на ВТУ, които отговарят на следните условия:

  1. да се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“ в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение, по държавна поръчка или в платените форми;
  2. да са с отличен успех за академичната година, предхождаща годината на номинирането;
  3. да имат научни, художественотворчески изяви или високи спортни постижения;
  4. да нямат наложени административни наказания.

Студентите, които отговарят на тези условия могат да бъдат номинирани и да получат стипендия на Академическия съвет само за една образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ или „бакалавър“ и за една образователно-квалификационна степен „магистър“.

Катедрите предлагат на факултетните съвети/Съвета на колежа/Директорския съвет на Филиал – гр. Враца кандидатури за стипендиите на Академичния съвет. Факултетните съвети/Съвета на колежа и Директорският съвет на Филиал – гр. Враца излъчват до 3 номинации за стипендия.

Факултетните съвети/Съвета на Колежа/Директорският съвет на Филиала представят на председателя на Временната комисия списък на номинираните студенти, подредени съобразно горепосочените условия.

На свое заседание № 9/25.09.2017 г. Академичният съвет определи срок за представяне на кандидатурите от факултетите/Филиала/Колежа до 31.10.2017 г. включително. Кандидатурите да постъпват в кабинет 505 на Ректората – дирекция „Научна, проектна и библиотечно-издателска дейност“.


проф. д-р ХРИСТО БОНДЖОЛОВ  (п)

Ректор на Великотърновския университет

СПОДЕЛИ В