Обучение на студенти по проект

На 27 и 28 октомври 20 студенти от Педагогически колеж - Плевен и 10 студенти от Филиал - Враца на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в обучение по университетски проект „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции“.

 

Обучението е само част от дейностите по проекта, имащ за цел студентите – бъдещи детски и начални учители, да усвоят знания, умения и компетентности, които да приложат в педагогическата практика с цел нулева толерантност срещу употреба езика на омразата сред учениците. Обучителните модули включват 5 основни теми: Преодоляване на Стереотипи и Предразсъдъци в образованието срещу езика на омразата, Междуинституционални взаимодействия срещу езика на омразата, Включване на Семейството срещу езика на омразата, Изкуството срещу езика на омразата и Умения за междуличностна комуникация срещу езика на омразата. Те са разработени и представени на участниците по време на обучението от университетските преподаватели доц. д-р Анелия Рангелова – ръководител на проекта, доц. д-р Емил Бузов, доц. д-р Боряна Здравкова, доц. д-р Пенка Марчева и гл. ас. д-р Даринка Костадинова.

 

В заключителната част се сформираха екипите от студенти, които предстои да апробират наученото по време на обучението в реална среда – при ученици от начален етап в партньорските училища в Плевен и Враца. Именно чрез тях се очаква идеята на проекта да намери своята реализация и да постигне желания резултат – нулева толерантност срещу употреба езика на омразата в образователните институции.

 

СПОДЕЛИ В