История


Контакти

Адрес:

  • 5003 Велико Търново
  • ул. "Теодосий Търновски" 2

телефон: 062 618 364

тел./факс: 062 629 711

e-mail: veliko-tarnovo@oesterreich-bibliotheken.at

е-каталог: http://libserver.uni-vt.bg/abvtu07/abs.htm


Австрийска библиотека във Велико Търново е  основана на 23 ноември 1994 г. от Федералното министерство на външните работи на Република Австрия, Дружеството за литература във Виена и с изключително активното, професионално и компетентно посредничество на проф. дфн Пенка Ангелова. Австрийска библиотека е част от създадената през 1989 г. библиотечна мрежа, която понастоящем обхваща 65 библиотеки в повече от 28 държави и има задачата да предоставя информация за културните, образователните, научните, икономическите и политическите събития и въпроси в Република Австрия, както и да организира културни събития, научни форуми и  образователни семинари, предимно в град Велико Търново и областта.

 

Според Спогодбата между Правителството на Република Австрия и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта от 12.02.2015 г. и договорената в нейните рамки Работна програма за сътрудничество за периода 2017–2021 г. библиотеката функционира като културен, образователен, изследователски и информационен център. Дейностите на библиотеката обхващат следните области:

  1. Библиотечна дейност: редовно каталогизиране на новопостъпилите книги и медийни продукти, които надграждат фонда на библиотеката; работа с читатели и провеждане на библиотечни беседи;
  2. Образователна дейност: организиране на литературни четения, презентации, доклади, семинари в областта на литературата, историята и културата, повишаване на езиковата квалификация и насърчаване на свободната комуникация в областта на културата и науката; Австрийска библиотека притежава лиценз за провеждане на изпити за получаване на Австрийска езикова диплома (ÖSD) за всички езикови нива за външни и вътрешни кандидати.
  3. Изследователска дейност и научни симпозиуми и проекти;
  4. Културна дейност: организиране на културни мероприятия, изложби, музкални и филмови вечери и други културни събития;
  5. Информационна дейност: Библиотеката предоставя на широката общественост литература, история и актуална информация от и за Австрия, както и информация за възможностите за следване и академичен обмен в Р Австрия.

 

Библиотечният фонд е компютъризиран и включва над 10 000 тома книги, аудио-визуални материала и периодични издания. Австрийска библиотека е общодостъпна и фондът й се предоставя безплатно за ползване на място или чрез книгозаемане от всички заинтересовани от научните среди и обществеността. Той се попълва с редовни доставки от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи на Република Австрия, дирекция “Култура” и от дарения от други партниращи институции.

 

СПОДЕЛИ В