Статут на Центъра за квалификация

Центърът за квалификация (ЦК) е създаден с Решение на Академическия съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1999 година (протокол № 8/27.09.1999 г.), съгласно чл. 43 и в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование. От 18.09.2023 г. с Решение на Академическия съвет (протокол № 12/18.09.2023 г.) ЦК се превръща в едно от трите звена в структурата на Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към Великотърновския университет. Структурата и дейността на Центъра за квалификация са представени в Правилник за устройството и дейността на Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, приет с Решение на Академическия съвет № 12/18.09.2023 г.

Основният предмет на дейност на Центъра за квалификация е предоставяне на възможност за придобиване на допълнителна квалификация или за повишаване на вече придобитата квалификация от лица, притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър, или от лица, които са в процес на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен. Успешно завършилите обучението си специализанти, които може да са както български, така и чуждестранни граждани, получават Свидетелство за професионална квалификация.

Освен това в Центъра се провеждат краткосрочни, интензивни и тематични курсове в рамките на един семестър (за подготовка на кандидатстудентски изпити, държавни зрелостни изпити и др.), които са в широк образователен и професионален диапазон. Успешно завършилите обучението си курсисти получават Удостоверение за професионална квалификация.

Кадровото обезпечаване на учебно-преподавателската дейност, извършвана в Центъра за квалификация, е в съответствие с изискванията на Закон за висшето образование и на Правилник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Междувременно Центърът за квалификация се специализира в перманентно, целенасочено и ефективно извършване на информационна, консултантска и експертна дейност, както и на други дейности, които са свързани с ученето през целия живот и са в съответствие с държавната и университетската нормативна уредба.

СПОДЕЛИ В