Статут на Центъра за квалификация

Центърът за квалификация е звено от структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Той е създаден с Решение на Академическия съвет на Университета през 1999 година (протокол № 8/27.09.1999 г.), съгласно чл. 43 и в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование. Структурата и дейността на Центъра за квалификация са определени на основание чл. 6, ал. 3 от Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Правилника за устройството и дейността на Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, приет с Решение на Академическия съвет № 5/04.05.2018 г.
Основният предмет на дейност на Центъра за квалификация е предоставяне на възможност за придобиване на допълнителна квалификация или за повишаване на вече придобитата квалификация от лица, притежаващи образователно-квалификационна степен (ОКС) професионален бакалавърбакалавър или магистър, или от лица, които са в процес на обучение за придобиване на ОКС. Успешно завършилите обучението си специализанти, които може да са както български, така и чуждестранни граждани, получават Свидетелство за професионална квалификация.
Освен това в Центъра се провеждат краткосрочни, интензивни и тематични курсове в рамките на един семестър (за подготовка на кандидатстудентски изпити, държавни зрелостни изпити и др.), които са в широк образователен и професионален диапазон. Успешно завършилите обучението си курсисти получават Удостоверение за професионална квалификация.;
Кадровото обезпечаване на учебно-преподавателската дейност, извършвана в Центъра за квалификация, е в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и на Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
В най-скоро време в Центъра за квалификация ще се предлага висококачествено профилирано обучение за придобиване на професионална квалификация по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Междувременно Центърът за квалификация се специализира в перманентно, целенасочено и ефективно извършване на информационна, консултантска и експертна дейност, както и на други дейности, които са свързани с ученето през целия живот и са в съответствие с държавната и университетската нормативна уредба.
„Обучението в различните образователни програми (специалности) се извършва по предложена от Съвета на Центъра за квалификация и утвърдена от Академическия съвет на ВТУ учебна документация (квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми, списъци с преподавателска обезпеченост) в задочна и в дистанционна форма на обучение.
Обучението в рамките на образователните програми и на краткосрочните курсове, предлагани и организирани от Центъра за квалификация, е само срещу заплащане по предварително утвърдена калкулация, включваща всички разходи по обучението и неговото администриране.

СПОДЕЛИ В