Възпитаници на Юридически факултет

Христина Бахова

Христина Руменова Бахова е завършила спец. Право, редовно обучение, в Юридически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, със среден успех от обучението Отличен (5.77) и общ успех от държавните изпити по специалността - Отличен (6.00). През време на следването си в ЮФ е придобила бакалавърска степен по „Маркетинг“ в Стопанския факултет на ВТУ .

От 17.02.2017 г. на Христина Руменова Бахова е присъдена образователна научна степен „доктор“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по докторска програма в ЮФ „Конституционно право“ с тема на дисертационното изследване „Политически права на гражданите“.

Работила е като младши експерт (юрисконсулт) в Регионален инспекторат по образованието, гр. В.Търново, ул. „Георги Козаров” №1. В момента работи по трудов договор към "Африт" ЕООД, гр. София, ул. „Стара планина“ № 26, в сферата на консултанските фирма като младши юрисконсулт.


Христо Ангелов

Христо Ангелов Ангелов е роден през 1989 г. в гр. Плевен. Завършил Спец. Право в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2013 г. с отличен успех. Стипендиант на Академичния съвет на ВТУ.

От м. април 2015 г. заема академичната длъжност „асистент“ в Катедра „Частноправни науки“ към Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Провежда семинарни занятия по учебните дисциплини Семейно и наследствено право и по Международно частно право. Участвал в редица национални и международни научни конференции и проекти.


Ирен Кривошиева

Ирен Сергеева Кривошиева е завършила юридическото си образование в спец. „Право” в Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2015г., с успех от държавните изпити – отличен (6.00), общ успех от следването - много добър (5.26) и среден успех от курса на обучeние - отличен (5,63). Има участия в множество програми, проекти и стажове, организирани от ВТУ, Министерство на образованието и науката и Министерство на правосъдието: програма за стаж в държавната администрация на Република България – Министерството на регионалното развитие и благоустройство и в правния отдел на „СИБАНК” АД през 2012г., в Национална агенция по приходите през 2013г. и по програма „Студентски практики”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” като стажант-юрист.

След завършването на ЮФ се развива като адвокат в областта на гражданското право - застрахователно, семейно, трудово, вещно, облигационно, търговско право.


Христина Петкова

Христина Петкова е завършила спец. Право в Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2016 г. със среден успех от курса на обучение: отл. (5.80), среден успех от дипломиране – отл. (5.67) и общ успех от дипломата - отл. (5.73).

През последната година от обучението си във ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий“ е участвала в престижно международно състезание за решаване на казуси по международен търговски арбитраж - VIS MOOT, проведено през м. април 2017 г. в гр. Виена, Австрия. От м. май 2017 г. работи в адвокатска кантора в гр. Габрово, в която с материално гражданско право, предимно облигационно и търговско право, и граждански процес.


Николета Пулева

Николета Пулева е завършила Юридически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2017 г. със среден успех от обучението – отл. (5,97) и среден успех от държавните изпити – отл. (5,66).

Има многобройни участия в научни форуми (научни сесии, кръгли маси, състезантия за студенти и др.)

 • Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ през 2013 г. под наслов „Право и етика“ със статия „Нормативна основа на медицинските изследвания върху хора и правилата на добра клинична практика“,
 • Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ през 2014 г. под наслов „Членство на България в ЕС – предизвикателства пред законодателството със статия „Наказателноправен режим на България за противодействие на незаконната имиграция“,
 • Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ през 2015 г. под наслов „Несъвършенствата в законодателството и предизвикателства пред правоприлагането“ със статия „Как неизпълнението на облигационните задължения се отразява на съществуването на вещното право на строеж“;
 • Студентска научна сесия на ЮФ на ВТУ през 2016 г. под наслов „Проблеми и тенденции в актуалните законодателни реформи“ със статия „Материалноправни и процесуални проблеми на наказателния институт – съкратено съдебно следствие“;
 • Участие в Кръгла маса към ЮФ на ВТУ на тема „Съвременни тенденции на уредбата в областта на туризма. Сравнително правен анализ“ 17.12.2014 г. със статия „Алтернативен туризъм в България“;
 • Участие в Конференция за студенско научно творчество в ЮФ на Бургаски свободен инуверситет, 2014 г., със статия „Заобикалянето на закона по чл. 26, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 33 ЗС“ (класирана на второ място);
 • Участие в Школата на студентите и преподавателите от ЮФ на СУ „Климент Охридски“ „Модерното общество“, 2013 г. – статия „Способи за реализиране на избирателното право – алтернативата електронно гласуване“;
 • Участие в конкурс за студентски реферати на тема „Историческо значение на Магна Харта от 15.06.1215 г.“ от Институт „Отворено общество“ през 2015 г. с реферат „Великата харта на свободите – мир чрез върховенство на закона – от 1215 до днес“;
 • Участие в конкурс за студенти-юристи, организиран от Висш адвокатски съвет;
 • Участие в конкурса „За и против индивидуалната конституционна жалба“ през 2014 г. (класирана на трето място);
 • Участие през 2016 г. на конкурс „Призванието да си адвокат“ (класирана на второ място);
 • Участие в състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право организирано от ВСУ, 2016 г.; участие в IV-то междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право, организирано от БСУ, 2016 г.

От 02.10.2017 г. е назначена като редовен асистент по учебната дисциплина Наказателно право в ЮФ на ВТУ.


Владимир Парашкевов

Владимир Антонов Парашкевов е роден на 07.08.1982 г.

В периода 2000-2005 г. е студент в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спец. Право. През м. април 2006 г. придобива степен „магистър“ и професионална квалификация „юрист“ със среден успех от курса на обучение – отличен (5,63) и среден успех от държавните изпити – отличен (6,00).

 • От м. май 2006 г. до м. август 2006 г. е съдебен кандидат в Окръжен съд - град Велико Търново.
 • От м. октомври 2006 г. до м. февруари 2007 г. работи като младши специалист в Областна администрация - град Велико Търново, дирекция „АПОФУС“.
 • От м. март 2007 г. – до м. декември 2008 г. работи в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ към Централно управление на НАП, гр. Велико Търново (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към Централно управление на НАП, гр. Велико Търново), като юрисконсулт, отдел „Обжалване“.
 • От януари  2009 – до момента работи в Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (предишни наименования Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, от 19.11.2012 г. до 22.01.2018 г., и Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, от 2009 до 18.11.2012 г.), като инспектор-юрист.

Владее английски език.

СПОДЕЛИ В