Прием на чуждестранни студенти

СПЕЦИАЛНОСТИ

Великотърновският университет осъществява прием в бакалавърски и магистърски програми, по които обучението се провежда на български език. Може да разгледате електронния каталог на образователните програми (специалностите) и да направите своя избор. В някои специалности се провежда обучение на руски език или английски език.

Езикова подготовка

Великотърновският университет провежда езикова и специализирана подготовка на чуждестранни граждани, които желаят да станат студенти в български университети. Обучението изцяло е съобразено с българските държавни изисквания и се организира от Департамента за езиково обучение. Чужденците, които владеят български език, могат да се явят на изпит без да са преминали през езикова подготовка.

СРОКОВЕ

За образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, „МАГИСТЪР“ или „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“ след завършено средно образование документите се подават в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването. Решение за одобряването на кандидатите се взема от Великотърновския университет до 1 ноември в годината на кандидатстването. За образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“ или „МАГИСТЪР“ документите се подават до началото на летния семестър на съответната учебна година. Решение за одобряване на кандидатите се взема от Великотърновския университет в едномесечен срок от постъпване на документите, но не по-късно от началото на летния семестър на съответната година на кандидатстване.

 

СПОДЕЛИ В