Среща на Ателие "История и памет" - 16 януари 2013г.

Първата среща на Ателие „История и памет” за новата календарна година имаше организационно-практически характер. В съответствие със статута на групата беше актуализирано ръководството на Ателието. Негов председател остава Мария Желязкова. За секретар бе избрана Радина Божилова, студентка от втори курс, специалност История. Обсъдена бе работната програма за следващите месеци. Специално внимание бе отделено на студентското участие в планираната за месец май 2013 г. научна конференция на тема: „Образованието в социалистическа България – между традициите и комунистическата идеология”, организирана от Катедра „Нова и най-нова история на България”. Бяха коментирани първите заявки за теми. По време на сбирката беше обсъдена възможността за кандидатстване с проектно предложение по програма „Младежта в действие”.

СПОДЕЛИ В